Sentrum delfelt S2

Høring: Endring av detaljregulering for Randaberg sentrum delfelt S2, planid 2014008. Antall bilparkeringsplasser og plassering av rampe.

Innhold

  De foreslåtte endringene innebærer i hovedsak å redusere antall bilparkeringsplasser fra 13 til 12, samt flytting av rampe. 

  Forslaget sendes på begrenset høring etter plan- og bygningsloven § 12-14.

  Om forslaget til planendring

  Parkering (se skisse under)

  • Antall parkeringsplass er redusert fra 13 til 12 for å gjøre det enklere for søppelbil å kjøre gjennom gårdsrom.
  • Det vurderes at 12 parkeringsplasser er tilstrekkelig i forhold til krav til parkering oppgitt i planbestemmelsene for området. For dette punkt er planbeskrivelsen, kapittel 5.5, oppdatert med antall parkeringsplasser jf. forslag til plankart.
  • Reguleringsbestemmelsen, § 4-2, er revidert i forhold til parkeringsdekning.

  Rampe 

  • Under detaljprosjekteringen ble det oppdaget at regulert rampe til B3 var plassert slik at den hindret tilkomst til bolig og næringsarealer i B2. Det ble også oppdaget at det ikke var gangarealer mellom P4 og B3.
  • Rampe til B3 er foreslått flyttet vest, slik at det blir gangareal mellom rampe og B2.
  • Videre er utforming av P4 endret slik at det blir lagt gangareal mot B3. Denne endringen medførte at HC-parkering måtte flyttes til P3. Samtidig er lengden på rampe kuttet, slik at den ikke opptar like stort areal mot nord, samtidig som helning på rampe er forskriftsmessig.
  • Endringen har medført at minste avstand mellom P3 og P4 er endret til 5 meter.
  • Ved P2 var det tidligere et areal som var avsatt til «annen veigrunn», for å sikre P2 mot rampe. Dette arealet utgår i forslag siden rampen er blitt kortere.

  Sikrere ferdsel (se illustrasjon av eksisterende fasade under)

  • Endringen medfører sikrere ferdsel for gående i gårdsrom, hvor det er tydelig gangareal til alle områder/bygg.
  • Alle gangareal er universelt utformet, med minste bredde på 1,5 meter. For dette punkt er planbestemmelse §§ 6-1 og 6-3 endret. § 6-5 annen veigrunn er tatt ut av bestemmelsene.
  • Endring har medført at grunnavtrykket til B2 er gjort noe mindre mot vest enn gjeldende regulering.
  • Byggegrensene i regulering er større enn fotavtrykket til eksisterende bygg.
  • I eksisterende bygg på B2 er det balkonger langs fasade (bildet under). Disse balkongene vil krage over gangareal, tilsvarende som de gjør i dag.
  • Ved fremtidig utvikling av B2 må reguleringsbestemmelse om fri høyde under utkragede elementer og dybde på balkonger opprettholdes.

  Gangbro – bestemmelse

  • Det er lagt til i bestemmelsen, § 6-2, at det ved anlegging av gangbro må være minimum 4,0 meter fri høyde over fortau. Dette er tilsvarende bestemmelsene om balkonger og andre utkragende elementer.

  Frist
  Frist for å komme med innspill er 15.02.2019. Innspill sendes skriftlig til e-post: post@randaberg.kommune.no eller som brev til Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Spørsmål
  Eventuelle spørsmål kan sendes til plan- og miljøsjef Tonje Doolan, e-post: tonje.doolan@randaberg.kommune.no, telefon 51 41 41 00 / 415 84 145. 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?