Det nye stadionet til Randaberg IL skal ligge rett ved siden Randaberg Arena.

Nytt fotballstadion/idrettsanlegg på Randaberg

Av: Kommunikasjon
Publisert: 09.11.2022
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering av felt BIA1, RIL-stadion, eiendommene gnr. 49 bnr. 1, 16, 118, 168, 183, 307, 324, 816 og 822, Odnaberg. PlanID 1127 2022003.

Planarbeidet skal legge til rette for nytt fotballstadion/idrettsanlegg med tribune, og to 7-er fotballbaner. I tillegg skal en mindre del av planområdet endres tilbake fra idrett til næring.

Hovedformålene i reguleringsplanen blir idrettsanlegg og næring. Idrettsanlegg er i samsvar med arealformålet i områdereguleringsplanen og gjeldende kommuneplan. Området som skal endres tilbake til næring var i tidligere kommuneplan 2009-2022 fastsatt til fremtidig næring, men ble i forbindelse med områdereguleringsplanen regulert til idrett.

Randaberg IL erverver en mindre del av gnr. 49, bnr. 822 enn arealet vist til idrett i områdeplanen. Dette medfører at et mindre areal på ca. 1 950 m2 ikke skal benyttes til idrettsformål. Det erverves derfor ikke av Randaberg IL, og foreslås regulert til næring.

De andre grunneiendommene forutsettes ekspropriert av Randaberg kommune.

Reguleringsendringen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan og bygningslovens § 4-1.

Merknader kan sendes som brev til: JoB Arkitekter AS v/Hilde Lise Hammonds, Breigata 5, 4006 Stavanger eller via e-post: hildelise@jobarkitekter.no innen 22. desember 2022.

Merknader blir referert og kommentert av forslagsstiller før de sendes kommunen sammen med komplett planforslag for saksbehandling til offentlig ettersyn jf. pbl § 12-10.

Plangrense sammenfaller i all hovedsak med formålet BIA1 i områdereguleringsplanen.

Kart: Plangrense.

Aktuelle dokument: 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?