Oversikt over dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk. Kilde: Temakart- Rogaland

Høring av tilleggsutredninger og støybestemmelse. Detaljregulering av nærings- og havneområde på Harestad, planid 2020002

Av: Kommunikasjon
Publisert: 26.06.2023
Tilleggsutredninger, mellom første- og andregangsbehandling sendes på høring, jamfør forskrift om konsekvensutredninger § 27.

Kommuneplanutvalget (KPU) i Randaberg kommune fattet følgende vedtak i sak «Andregangsbehandling og vedtak av detaljregulering av nærings- og havneområde på Harestad, gnr./bnr. 49/391, 718 og 910, planid 2020002», sak 27/23 i møte 08.06.2023:

«Nye utredninger utført i forbindelse med detaljregulering av nærings- og havneområde på Harestad, gnr./bnr. 49/391, 718 og 910, planid 2020002, sendes på høring. Høringsfrist settes til 1. august 2023.

Saken fremmes på ny til første KPU-møte etter sommeren for andregangsbehandling.

Beplantningsplan, vedlegg 11, oppdateres etter tidligere vedtak og sendes på begrenset høring.

KPU ber om at forslaget om at planbestemmelse, pkt. 2.4.1, oppdateres med bestemmelser om driftstid knyttet til aktiviteter etter råd fra statsforvalteren og etter gjeldende Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2021), tas med som høringsinnspill.»

Kommunplanutvalgets vedtak har tre punkter:

  • Vedlegg på høring
  • Beplantningsplan
  • Støybestemmelse

Vedlegg på høring

I forskrift om konsekvensutredninger, § 27, heter det at «Hvis det er behov for tilleggsutredninger skal disse sendes på høring til dem som har gitt høringsuttalelser til planforslaget eller søknaden, samt eventuelt andre myndigheter som blir berørt. Fristen for å gi høringsuttalelser til tilleggsutredningen skal ikke være kortere enn to uker». KPUs vedtak er utvidet frist til 1. august (ca. 5 uker). Det er satt frist til 4. august (6 uker).

Ny andregangsbehandling er planlagt førstkommende kommuneplanutvalgsmøte 31. august (skrivefrist 17. august), jamfør vedtak. Det er derfor ikke rom for utsatt frist for høringsinnspill.

Beplantningsplan

Beplantningsplan som ble fremlagt ved andregangsbehandling er vurdert å etter vedtak. Naboene til buffersonen har ulike ønsker for opparbeiding av denne, som ikke er forenelig med hverandre. Vedlagt forslag, som var til behandling ved andregangsbehandling, er et forsøk på å imøtekomme hensyn og ønsker fra alle. Det legges ut til høring, med mulighet for å komme med innspill, som eventuelt kan innarbeides ved forslag til ny andregangsbehandling.

Støybestemmelse 

KPU har fattet vedtak om at støybestemmelsen skal på høring. Det er utarbeidet et notat, datert 21.06.2023, som beskriver og begrunner utforming av foreslått bestemmelse.  

Forslag til reguleringsbestemmelser, § 2.4.1, Støy og forurensing, sendes på høring, jamfør vedtak i KPU-sak 27/23, 08.06.2023.

Planforslaget i sin helhet, ligger på kommunens hjemmeside: https://opengov.360online.com/Meetings/randaberg/Meetings/Details/303534?agendaItemId=201932

Eventuelle merknader sendes skriftlig til: post@randaberg.kommune.no eller til Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.  

Frist for å komme med innspill er satt til 4. august 2023.

Aktuelle dokument:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?