Grødemtoppen, her farga med rødt. Se under for detaljert plangrense.

Grødemtoppen

Av: Kommunikasjon
Publisert: 14.12.2022
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid. Detaljregulering av boligområde ved Torvmyveien, Øvre Grødem, plan 2022002.

Sweco Norge AS, på vegne av Grødemtoppen AS, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende funksjoner.

Planområdet er i kommuneplan for Randaberg kommune avsatt til boligformål. Detaljreguleringen er i tråd med gjeldende kommuneplan. Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller ikke inn under § 6, § 7 eller § 8 i forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II.

Etter plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Kart: Foreslått plangrense.

Eventuelle kommentarer kan sendes som brev til: Sweco Norge AS ved Gudrun Oma, Forusparken 2, 4064 Stavanger, eller som e-post til: gudrun.oma@sweco.no, innen 13.01.2023, med brevkopi til Randaberg kommune, postboks 40, 4096 Randaberg eller som e-post-kopi til: post@randaberg.kommune.no.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i kommuneplanutvalget. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i kommuneplanutvalget og kommunestyret.

Kunngjøring av planoppstart, referat fra oppstartsmøte, planinitiativ, stedsanalyse og vurdering av områdestabilitet 

Aktuelle dokument i saken:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?