Gang- og sykkelløsning i Varen

Av: Kommunikasjon
Publisert: 22.02.2022
Varsel om utvidet plangrense for gang- og sykkelløsning i Varen, planid 2020005.

Randaberg kommune varsler om utvidelse av planområdet for "Detaljregulering av gang- og sykkelløsning for Varen (planid 2020005)", etter plan- og bygningsloven § 12-8. Planen ble sist varslet 10.12.2020.

Planutvidelsen gjelder et avgrenset område nord for Varen, fra nr. 22 til 28, for å vurdere flytting av en regulert gangsti. Varsel er sendt til berørte parter.

Ny planavgrensning kommer frem av kartutsnittet under. Utvidelsen er fremhevet med stiplet linje.

Kart: Planavgrensning med utvidelse.

Kart: Planavgrensning med utvidelse.

Eventuelle merknader sendes skriftlig på e-post til post@randaberg.kommune.no, eller per brev til Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg. Vi ber om at merknaden merkes med: «Innspill til varsel om utvidet plangrense for Detaljregulering av gang- og sykkelløsning for Varen – planid 2020005».

Frist for å komme med innspill er satt til 18.03.2022.

Aktuelle dokumenter:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?