Fortau langs Kyrkjeveien

Publisert: 10.11.2020
Detaljregulering av fortau langs Kyrkjeveien, planid 2020004.

Norconsult AS gir med dette, på vegne av Randaberg kommune og i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, melding om at følgende planarbeid settes i gang:

  • Plan nr. 2020004: Detaljregulering av fortau langs Kyrkjeveien.

Hensikten med planarbeidet
er å etablere fortau på strekningen fra krysset Kyrkjeveien x Torset til Kyrkjeveien 11/24. Planområdet er på ca. 6,5 daa, og er i gjeldende kommuneplan regulert som LNF-område.

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljregulering uten konsekvensutredning.

Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

Merknader og innspill
som kan være relevante for planarbeidet bes sendt som brev til: 
Norconsult AS, 
v/ Turid Helgø, 
postboks 130, 
4068 Stavanger.

Med kopi til: 
Randaberg kommune, 
postboks 40, 
4096 Randaberg.

Eller som e-post til: Turid.Helgo@norconsult.com og post@randaberg.kommune.no.

Frist for ev. innspill: Innen 17.12.2020.

Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Aktuelle dokument:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?