Fjellkvannveien 2, Grødem

Høring: Endring av reguleringsplan for Fjellkvannveien 2, Grødem, planid 2007005.

Innhold

  I samråd med Randaberg kommune fremmer Tomtespesialisten AS og Husly tegnekontor forslag til endring av reguleringsplan for Fjellkvannveien 2, Grødem. Det er foreslått endringer i plankart og bestemmelser. Det er lagt ved flere illustrasjoner som viser den planlagte bebyggelsen (se under).

  Endringen gjelder i hovedsak felt B2.
  På felt B1 er det gjort en tilpasning av tomtegrensene, slik at de regulerte tomtegrensene vil være i samsvar med matrikkelen. I bestemmelsene utløste endringene behov for å endre strukturen i paragrafene, Dette er en formalitet, og forandrer ikke reglene for felt B1. 

  Forslaget sendes på høring etter plan- og bygningsloven § 12-14.

  Om forslaget til planendring

  • Formålet med endringen er å tilpasse reguleringsplanen til den planlagte bebyggelsen.
  • Antall boenheter er ikke forandret, men de 4 boenhetene skal nå bygges som eneboliger (før: vertikaldelte tomannsboliger).
  • Tetthet og høyder er tilpasset prosjektet.
  • Se også notat om den foreslåtte endringen, samt de vedlagte dokumentene (under).

  Det er gjort følgende endringer:

  • I plankartet:
   - B1: tomtegrenser tilpasset den matrikkelførte oppdelingen.
   - f_R: (felles renovasjonsanlegg) formålsgrense tilpasset eksisterende forhold.
   - B2: eksisterende regulerte eiendomsgrense opphevet.
   - B2: nye regulerte tomtegrenser.
   - B2: byggegrense i sør trukket 1m inn (nå 5m fra tomtegrense).
   - B2: markert plassering for mulig utebod/redskapshus i hagen.
   - B2: påskrift TG (kotehøyde top gulv) for hver tomt.
  • I bestemmelsene:
   Se vedlagte dokument, Reguleringsbestemmelser. Tekst som utgår er markert med rød. Ny tekst vises grønn.

  Har du innspill?
  Frist for innspill er 27.05.2019. Ev. innspill og merknader skal sendes skriftlig til e-post:
  post@randaberg.kommune.no eller som brev til: Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Har du spørsmål?
  Andre spørsmål til planarbeidet kan sendes til arealplanlegger Anna Katharina Kraus i Plan og miljø, e-post: anna.kraus@randaberg.kommune.no, telefon 51 41 41 00 / 908 29 333.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?