Detaljregulering for sykkeltiltak langs Randabergveien

Publisert: 02.09.2021
Detaljregulering for sykkeltiltak langs fv. 4590 Randabergveien - plan 2018001 – Tilleggsvarsel om utvidelse av planområde.

Rogaland fylkeskommune ved Planlegging og utbygging Nord-Jæren utarbeider en reguleringsplan for nytt sykkeltilbud langs fylkesveg 4590 Randabergveien, fra Vistnesveien til kommunegrensen med Stavanger.

Beskrivelse av prosjektet
Det er i dag en gang- og sykkelveg på sørsiden av fylkesvegen, hvor syklende og gående deler det samme arealet. For at myke trafikanter skal komme bedre og tryggere fram, planlegges det en separat sykkelløsning langs strekningen. Ny løsning vil skille motoriserte kjøretøy fra syklende, og syklende fra gående.

Varsel om utvidelse av planområde
For at planen skal kunne legge til rette for en god løsning, og mest mulig effektiv gjennomføring, må plangrensen utvides. Utvidelsen gjelder for følgende steder:

  • Planlagt sykkelveg med fortau må flyttes lengre ut grunnet sikt, trafo og horisontalkurvaturen på sykkelvegen, og det må bygges mur som følge av høydeforskjell. Ny plangrense følger eiendomsgrensen til gnr./bnr. 61/20.
  • Plangrensen utvides med ca. 1 meter på det bredeste ved gnr./bnr. 47/73 for å få plass til gang- og sykkelveg med fortau.
  • Ved gnr./bnr. 47/315 og 47/15 er plangrensen utvidet for å sikre nok areal til eventuelt utslaget på skråningen.
  • Ved gnr./bnr. 47/15 utvides plangrensen for å ha mulighet til å justere avkjørselen og ta høyde for fe-undergangen.
  • Ved gnr./bnr. 47/15 og 47/52, østlig Ryggveien, utvides plangrensen med 50 meter for å kunne ha muligheten for å tilpasse krysset.
  • Ved gnr./bnr. 47/146, 47/32, 47/33, 47/480, 47/481, 47/36, 47/38, 49/305, 49/41, 49/26, 47/52, 49/919 og 47/325 utvides området for å kunne gjøre tilpasninger for avkjørsler til boligområdet.
  • Ved gnr./bnr. 49/919 utvides plangrensen for å kunne regulere inn vedtatt reguleringsplan 2011004 og gjøre ev. tilpasninger her.
  • I krysset mellom Kyrkjevegen og Randabergveien utvides plangrensen for å kunne gjøre mulige justeringer i krysset og endre innkjørsel.
  • Ved gnr./bnr. 47/319 og 47/31 utvides plangrensen ved dagens sti slik at man kan gjøre evt. tilpasninger mot den nye sykkelvegen med fortau.

Kartet under viser tidligere varslet plangrense (markert med svart) sammen med utvidelsen til ny plangrense (markert med rødt). Det endelige planforslaget legger sannsynligvis beslag på mindre areal enn det som er vist, men grensen blir satt for å sikre at det er nok plass til avkjørsler og til gjennomføring av anleggsarbeidet.

Kart

Frist for innspill
Hvis du har synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger som gjelder planutvidelsen, ber vi om at du sender disse til Rogaland fylkeskommune på e-post til firmapost@rogfk.no, eller brev til Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger innen 04.10.2021.

Merk sendingen din med saksnummer 2020/18210. Oppgi også plan-ID og plannavn, fullt navn og adresse. Hvis du kommer med innspill og merknader får du ikke svar direkte, men vi vurderer og kommenterer innspillene, og sender dem sammen med det samlede planmaterialet til Randaberg kommune for videre behandling.

Hva skjer videre?
Målsettingen er å ha ferdig reguleringsplan til førstegangsbehandling i løpet av 2021. Det blir anledning til å uttale seg under høringen og offentlig ettersyn av planforslaget, etter at det har vært førstegangsbehandlet i kommuneplanutvalget i Randaberg kommune. Planen skal deretter gjennom andregangsbehandling og sluttbehandling.

Ønsker du mer informasjon?
Sjekk ut hjemmesiden til Rogaland fylkeskommune eller på vår side her.

Har du spørsmål om planarbeidet?
Ta gjerne kontakt med planleggingsleder Anna T. Omdal i Rogaland fylkeskommune på e-post aomdal@rogfk.no.

Aktuelt regelverk
Varselet sendes ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Reguleringsplanen blir utarbeidet som detaljregulering etter § 12-3 i plan- og bygningsloven.

Planarbeidet er vurdert til at det ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Bildet: Nå planlegges det for en mye tryggere gang- og sykkelløsning langs Randabergveien. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?