Detaljregulering for sykkeltiltak langs fv. 4590 Randabergveien - plan 2018001 – Tilleggsvarsel om utvidelse av planområde 2022

Rogaland fylkeskommune ved Planlegging og utbygging Nord-Jæren utarbeider en reguleringsplan for nytt sykkeltilbud langs fylkesveg 4590 Randabergveien, fra Vistnesveien til kommunegrensen Stavanger.

Innhold

  Det er i dag en gang- og sykkelveg på sørsiden av fylkesvegen hvor syklende og gående deler det samme arealet. For at myke trafikanter skal komme bedre og tryggere fram, planlegger vi en separat sykkelløsning langs strekningen. Ny løsning vil skille motoriserte kjøretøy fra syklende, og syklende fra gående.

  Varsel om utvidelse av planområde
  For at planen skal legge til rette for en god løsning og mest mulig effektiv gjennomføring må vi utvide plangrensen. Utvidelsen gjelder for følgende eiendommer:

  47/2, 47/12, 47/13, 47/15, 47/20, 47/31, 47/44, 47/45, 47/55, 47/73, 47/99, 47/145, 47/150, 47/175, 47/176, 47/196, 47/315, 47/319, 47/371, 47/372, 47/416, 47/493, 47/919.

  Under finner du et oversiktskart som viser tidligere varslet plangrense (markert med svart og rødt) sammen med utvidelsen til ny plangrense (markert med blått). Det endelige planforslaget legger sannsynligvis beslag på mindre areal enn det som er vist, men vi setter grensen for å sikre at det er nok plass til avkjørsler, snuplass på egen tomt og til gjennomføring av anleggsarbeidet.

  Kart: Plankart, utvidelse av planområde.

  Frist for innspill
  Hvis du har synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger som gjelder planutvidelsen, så ber vi om at du sender disse til Rogaland fylkeskommune på e-post til firmapost@rogfk.no eller brev til Rogaland Fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger innen 31.10.2022

  Merk sendingen din med saksnummer 2020/18210. Oppgi også plan-ID og plannavn, fullt navn og adresse.

  Hvis du kommer med innspill og merknader får du ikke svar direkte, men Rogaland Fylkeskommune vurderer og kommenterer innspillene, og sender dem sammen med det samlede planmaterialet til Randaberg kommune for videre behandling.

  Har du spørsmål om planarbeidet?
  Ta gjerne kontakt med planleggingsleder Margrethe Skimmeland Grinde i Rogaland fylkeskommune på e-post margrethe.skimmeland.grinde@rogfk.no.  

  Aktuelt regelverk
  Varselet sendes ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Reguleringsplanen blir utarbeidet som detaljregulering etter § 12-3 i plan- og bygningsloven. Planarbeidet er vurdert til at det ikke utløser krav om konsekvensutredning.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?