Detaljregulering for Kyrkjeveien

Av: Norconsult
Publisert: 17.09.2021
Varsel om utvidelse av planavgrensning for plan 2020004, detaljregulering for Kyrkjeveien.

Norconsult AS varsler på vegne av Randaberg kommune om utvidet plangrense for pågående detaljregulering av fortau langs Kyrkjeveien (plan 2020004).

Det ble 2. november 2020 varslet oppstart av planarbeidet.

I ettertid har det blitt nødvendig å utvide planområdet sør for gnr./bnr. 47/505. Dette fordi det er behov for å avsette areal til midlertidig rigg- og anleggsområde.

Det er også noen andre mindre utvidelser av planområdet. Dette gjelder litt inn i Ryggveien, litt lenger nord i Kyrkjeveien, samt litt inn i Torset og grøntarealet nord for Torset. Her vil dagens formål (veg- og grøntareal) reguleres. Se kart under.

Kartutsnittet viser varslet plangrense med lilla heltrukket linje, og utvidet plangrense med sort stiplet linje.

Kartutsnittet viser varslet plangrense med lilla heltrukket linje, og utvidet plangrense med sort stiplet linje.

Merknader og innspill til varsel om utvidet plangrense kan sendes til:
Norconsult AS, postboks 130, 4068 Stavanger, eller på e-post til Mari.Sorskar.Larsen@norconsult.com

Med kopi til: 
Randaberg kommune, postboks 40, 4096 Randaberg, eller på e-post: post@randaberg.kommune.no.

Frist for innspill er 30.09.2021

Merk at innspill og merknader fra berørte ikke får egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Aktuelle vedlegg:

Bildet: Planområdet sett i retning fra nord-vest mot sør-øst.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?