Næringsområdet på Randabergsletta, sør for Randabergveien, med Randabergporten som det nærmeste større bygget.

Detaljregulering av næringsområdet på Randabergsletta

Av: Kommunikasjon
Publisert: 16.08.2023
Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering av næringsområde på Randabergsletta, planid 1127 2023002.

Asplan Viak AS gir med dette melding, etter plan- og bygningsloven § 12-8, om at det er satt igang følgende planarbeid: Reguleringsplan for Randabergveien næringsområde «Randabergsletten», Randaberg.

Kart: Planområdet på Randabergsletta (Asplan Viak).

Formålet med planarbeidet:

  • Eksisterende bygningsmasse beholdes stor sett uendret slik den er i dag.
  • Det ønskes en forutsigbar plansituasjon, som gjør det mulig med mindre tiltak for etablert bebyggelse og funksjoner.
  • Det planlegges for ny bebyggelse innenfor delområdet BN1, gnr. 61 bnr. 22 og gnr. 61 bnr. 23, med forslag om å etablere arealformål for næring (plasskrevende handel) og bevertning.
  • Forslagsstiller ønsker også å vurdere om det er mulig å legge til rette for ny handel i området.
  • Ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse i størrelser og utforming.

Dagens atkomstsituasjon er utfordrende både for kjørende og myke trafikanter.
Det foreslås derfor å flytte adkomsten for motoriserte kjøretøy mot øst, samtidig som dagens adkomst opprettholdes som adkomst for gående og syklende. Det foreslås en planskiltavkjørsel der gående og syklende passerer i kulvert under ny avkjørsel.

Åpent informasjonsmøte
Det blir åpent informasjonsmøte i Randabergveien 300 B (Randabergporten), mandag 4. september kl. 17.00. Representanter fra grunneiere og plankonsulent stiller. I møtet informeres det om prosjektet, og det oppfordres deretter til dialog og tilbakemeldinger fra de frammøtte. 

For ytterligere informasjon, kontakt Asplan Viak AS v/Anders Haukanes, anders.haukanes@asplanviak.no, telefon 94 78 78 57. Mer informasjon om planarbeidet finnes også på https://www.asplanviak.no/kunngjoringer.

Har du innspill eller kommentarer til planarbeidet, kan de sendes på e-post til anders.haukanes@asplanviak.no, eller som brev til Asplan Viak AS, Kirkegata 130, 5527 Haugesund. Frist for innsending av merknader er 14. september 2023. 

Aktuelle dokumenter i saken:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?