Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims og kommunalsjef for Økonomi Lars Vedøy

Godt resultat med ny kurs

Av: Kommunikasjon
Publisert: 22.02.2024
Det foreløpige regnskapet for Randaberg kommune viser et netto driftsresultat på 29 millioner kroner som er 2,5 prosent av brutto driftsinntekter, og godt innenfor måltallet på to prosent. Det er det beste resultatet vi har hatt siden 2016.

Arbeidet med å snu kursen har gitt betydelige resultater. Myndiggjorte ledere har vært en kilde til inspirasjon, dyktige tillitsvalgte har effektivt formidlet mellom ledelse og ansatte, og våre ansvarlige folkevalgte har vært en stabil støtte for at vi har klart å legge om kursen i 2023. Kommunedirektøren ønsker å understreke betydningen av våre ansattes engasjement og innsats som har vært avgjørende for å opprettholde høy kvalitet på tjenestene vi leverer sammen, gjennom et krevende år.

Godt resultat
Netto driftsresultat for 2023 er på 2,5 prosent. For 2022 var det 0,7 prosent. Netto renteeksponert gjeld for 2023 er på 84,5 prosent av driftsinntektene. For 2022 var det 94,3 prosent.

 Tabell netto driftsresultat Randaberg kommune

Kommunedirektøren understreker at resultatet også er en effekt av ekstraordinære inntekter. Integreringstilskudd og ekstra utbytte fra Lyse drar inntektene opp, og ideelt sett burde vi klare å sette av en større del av dette til disposisjon til senere år. På grunn av investeringsnivået til kommunen synker disposisjonsfondet fra 6,7 til 6,04 prosent av driftsinntektene. Det gode resultatet er også et resultat av høye skatteinntekter fra innbyggerne. Randaberg kommune har satt «tæring etter næring» - vi kan ikke bruke mer penger enn økonomien vår tåler. Dette resultatet er derfor et samarbeid med mange involverte.

Endring er den nye hverdagen
Kommune-Norge står i konstant omstilling. Jobben er aldri over. Noe av det vi er ekstra spent på er hvordan nytt inntektssystem slår ut for Randaberg kommune. Regjeringen har varslet at det kommer til å bli den store saken våren 2024. Randaberg kommune har skatteinngang over landsgjennomsnittet og er usikre på hvordan et nytt inntektssystem vil slå ut for oss. Fremover blir det derfor viktig å holde fast på kursen vi har satt for å møte fremtidens utfordringer.

Takk for at vi sammen får det til
Takk til alle som har bidratt til at vi har en mer bærekraftig økonomi i Randaberg kommune ved utgangen av 2023 enn da vi startet. Kommunedirektøren har stor tro på at det er mulig å fortsette omstillingen som kreves gjennom godt samarbeid mellom politikere, tillitsvalgte og administrasjon, lag og organisasjoner, innbyggere og næringsliv. Vi har vist at vi har en organisasjon som er kreativ, fleksibel og klar for å være med på å finne gode løsninger på store oppgaver. Sammen skaper vi en god morgendag i den grønne landsbyen.

Ordfører Jarle Bø ønsker å takke de ansatte for jobben som er gjort. Han ønsker også å takke et ansvarlig kommunestyre som i første budsjett etter valget klarte å stå i kursendringen som var satt.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?