Illustrasjonsbilde. Eldrerådet (øverst i bildet), Ungdomsrådet (nede til venstre) og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne trenger nye medlemmer. Meld deg!

Hjelp oss med å finne flere rådsmedlemmer

Av: Kommunikasjon
Publisert: 21.08.2023
Kommunestyret i Randaberg skal velge representanter til Ungdomsrådet, Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi trenger flere kandidater.

Vi ønsker forslag til kandidater til politiske råd. Du kan foreslå deg selv, eller du kan foreslå andre!

Kom med forslag til kandidater

Vervet som rådsmedlem gjelder for valgperioden fra høsten 2023 til høsten 2027, med unntak av Ungdomsrådet som velger sine medlemmer for to år fra høsten 2023. 

Rådene er rådgivende organ for kommunen, og skal sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder dem.

Medlemmene av rådene regnes som folkevalgte, på linje med andre som sitter i folkevalgte organer.

Vi har spurt tre tidligere og nåværende medlemmer i disse rådene, om hvilke erfaringer de sitter igjen med i rådet, og hva de mener er viktige oppgåver for det enkelte rådet?

Maria Førsvoll, Ungdomsrådet

Maria Førsvoll, 20, tidligere medlem i Barn og unges kommunestyre (BUK) og Ungdomsrådet. Studerer for tiden juss i Oslo, og trives veldig godt med det. I tillegg har Maria sittet i Ungdommens fylkesråd i perioden 2020/2021.

Marias politiske karriere startet i Barn og unges kommunestyre for 4-5 år siden. 

— I BUK lærte jeg utrolig mye, både om kommunen og hvordan den er styrt. I tillegg var det kjempekjekt å få være med på å påvirke hva skolen hadde av midler, og hva de brukte pengene sine på. Det var òg svært lærerikt å diskutere med de andre elevene på de andre skolene. Kjempekjekt, rett og slett, sier hun.

Etter BUK ble det Ungdomsrådet. I september 2020 ble Maria valgt som den første lederen i det første Ungdomsrådet i kommunen.

— Forståelsen av hvordan ting fungerer i demokratiet har gjort noe med meg. Jeg har satt stor pris på at vi har demokrati, og jeg har satt stor pris på at vi i Norge har lov til å være med på å bestemme. Det er egentlig ganske lett for barn og unge i en kommune som Randaberg å få bli med å bestemme. Her føler du deg sett og hørt, i mye større grad enn andre steder, tror jeg.

Hvilke ambisjoner har du som politiker?

— De er satt litt på vent nå som jeg er student, men forhåpentligvis kan jeg fortsette i politikken når jeg blir eldre. Det hadde vært kjempekjekt. 

Litt mer om Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et politisk rådgivende organ for kommunestyret når det gjelder saker som handler om levevilkårene for barn og unge. 

 • Ungdomsrådet skal representere interessene til unge i kommunen, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder unge.
 • Ungdomsrådet har ni faste medlemmer.
 • Ungdomsrådet er for ungdom fra 13 år (8. trinn) til de som ikke har fylt 19 år på valgtidspunktet.
 • Ungdomsrådet blir valgt for to år fra høsten 2023. 
 • Kandidatene til ungdomsrådet skal ha en jevn aldersfordeling og representere ungdom i kommunen bredt.
 • Du trenger ikke å være bosatt i Randaberg for å bli valgt til Ungdomsrådet, men skal representere ungdom i Randaberg kommune. 
 • Om du representerer en gruppe ungdommer i Randaberg, for eksempel fra en idrett, kulturell aktivitet eller med en felles interesse eller noe du er opptatt av, kan du velges til Ungdomsrådet.

Hvordan foreslå kandidater?

 • Private, skolene, ungdomsklubbene, idrettslag og andre organisasjoner og foreninger som driver aktivt arbeid blant unge, kan foreslå kandidater til Ungdomsrådet.
 • Kandidatene bør være orientert om hva vervet innebærer og være motivert for oppgaven.
 • Forslagene bør også inneholde begrunnelse, for eksempel med kandidatens interessefelt og kompetanse.

Bruk gjerne dette skjemaet – der ser du også hvilken informasjon vi trenger:

Kom med forslag til kandidater

Dag Raustein, Eldrerådet

Dag Raustein, 77 år. Pensjonist, bor på Raustein, men fremdeles aktiv på gården hjemme. Tidligere journalist og redaktør.

Han mener vi må løfte blikket og se minimum 20-30 år fram i tid.

— De viktigste oppgavene for Eldrerådet blir å ha et lengre tidsperspektiv, minst 20–30 år fram i tid. Innen 2050 vil vi ha en økning fra 100 000 demente i dag til det doble, en tredobling av tallet på eldre over 80 år og en seksdobling av de over 90 år. Samtidig går den yrkesaktive delen av folket ned.

Dag Raustein mener at Eldrerådet bør ta en mer aktiv rolle i å presentere bildet som det er. 

— Eldrerådet kan få eller ta en rolle for å formidle utfordringene for å få en mest mulig felles virkelighetsoppfatning, og få alle gode krefter til å arbeide best mulig sammen. Det gjelder det offentlige, med sykehjemmene, hjemmebaserte tjenester og velferdsteknologi, sammen med brukere, pårørende, frivillige og politikere.

— Særlig viktig blir det å få fram den store innsatsen alle ansatte, frivillige og pårørende står for og må stå for, avslutter han.

Litt mer om Eldrerådet

Eldrerådet skal representere interessene til eldre i kommunen, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre.

 • Vervet gjelder for valgperioden, fra høsten 2023 til høsten 2027.
 • Eldrerådet har fem medlemmer-
 • Kandidater til Eldrerådet må være bosatt og folkeregistrert i Randaberg kommune. 
 • Eldrerådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn.
 • Flertallet av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år, og begge kjønn skal være representert.
 • Medlemmene er folkevalgte (kommuneloven § 5-1 b). De har både rett og plikt til å møte.

Hvordan foreslå kandidater?

 • Pensjonistforeningene og andre organisasjoner og foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre, kan foreslå kandidater til Eldrerådet.
 • Vervet gjelder for valgperioden, fra høsten 2023 til høsten 2027.
 • Kandidatene bør være orientert om hva vervet innebærer og motivert for oppgaven.
 • Forslagene bør også inneholde begrunnelse, for eksempel med kandidatens interessefelt og kompetanse.

Bruk gjerne dette skjemaet – der ser du også hvilken informasjon vi trenger:

Kom med forslag til kandidater

Tone Edvardsen, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (MNF)

47 år, nestleder i MNF, der hun representerer Norges Handikapforbund Nord-Jæren. Tone har vært medlem i MNF helt fra starten. De to første periodene var hun leder, deretter hadde hun en friperiode, før hun nå er inne igjen.

— MNF er et konstruktivt råd, ikke et supperåd, poengterer Tone Edvardsen, og ramser opp: 

— Vi blir hørt og får gjennomslag for flere saker som vi tar opp i rådet. Vi har fått tilrettelagt fiskeplass og baderampe på Hålandsvatnet, Vistehola er blitt universelt utforma. Det er kommet tilrettelagte parkeringsplasser i bygda, og vi har fått et større vannbasseng. Så vi blir lyttet til, sier hun.

Tone ønsker politikere velkommen til rådet, gjerne politikere både i posisjon og i opposisjon. 

— Vi er ikke så formelle i MNF, som de gjerne er i andre råd. Men det er viktig at vi har med politikere i rådet, som kan ta saker og drøftinger i rådet videre. Politikere som er medlemmer i MNF kjenner sakene godt, og kan løfte enkeltsaker videre i det politiske systemet.

Trives godt.

— Jeg trives godt, og syntes det er kjempekjekt å delta. Jeg har vært med i rådet fra det ble opprettet. Her treffer vi andre likesinnede, også på tvers av kommunegrensene. Du trenger heller ikke å være redd for å være så flink. I rådet trenger vi mennesker med livserfaring, og som evner å se utover seg selv.

— Det er dine erfaringer, eller brukererfaringer som er viktig å få tak i. Og det blir gitt god opplæring for nye medlemmer som kommer til, avslutter hun.

Litt mer om Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MNF

Rådet skal bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

 • Kandidatene til MNF må være bosatt og folkeregistrert i Randaberg kommune. 
 • MNF bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik funksjonsnedsettelse og bakgrunn. 
 • Begge kjønn skal være representert.
 • Representanter i rådet er folkevalgte (kommuneloven § 5-1 b). De har både rett og plikt til å møte.

Hvordan foreslå kandidater?

 • Private og organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelser, kan foreslå en kandidat som representerer deres interesser.
 • Kandidatene bør være orientert om hva vervet innebærer og motivert for oppgaven.

Bruk gjerne dette skjemaet – der ser du også hvilken informasjon vi trenger:

Kom med forslag til kandidater 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?