Du er her: Hjem / PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste)

PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste)

Innhold

  Beskrivelse

  Som forelder kan du ta direkte kontakt med PP-tjenesten, ev. i samarbeid med barnehagen eller skolen der barnet går. Du vil bli bedt om å fylle ut et henvisningsskjema der du beskriver det du ønsker at PP-tjenesten skal hjelpe med.  Er du over 15 år, kan du selv ta kontakt med PP-tjenesten eller be skolen gjøre det.

  Du kan få hjelp til å fylle ut henvisningsskjemaet av PP-tjenesten, barnehagen, skolen, helsestasjonen eller oppvekstkontoret i kommunen.

  Helsestasjonen, barnehagen og skolen kan også henvise saker til PP-tjenesten, men må da ha skriftlig samtykke fra foreldre (for barn under 15 år) eller personen selv (over 15 år).

  Pris

  Tjenesten er gratis.

  Lover

  Opplæringsloven kap. 5 (Spesialundervisning)

  Opplæringsloven § 5-6 (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

  Opplæringsloven § 5-7 (Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder)

  Veiledning

  PP-tjenesten vil behandle alle forespørsler og henvisninger etter hvert som de kommer inn. Dersom svar ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når PP-tjenesten forventer å kunne svare deg.

  I saker der PP-tjenesten skal gi sin faglige vurdering, vil de først gjøre en kartlegging for å danne seg et fullstendig bilde av barnets/elevens forutsetninger og behov. Dette foregår gjennom samtale, observasjon og testing av barnet/eleven, enten i barnehagen/skolen eller i lokalene til PP-tjenesten.

  Deretter vil PP-tjenesten gi sin faglige vurdering. Den danner grunnlag for avgjørelser om spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp, tidligere eller utsatt skolestart eller andre forhold som forutsetter uttalelse fra PP-tjenesten.

  PP-tjenesten kan gi oppfølging i form av råd og veiledning til foreldre og lærere/personale i barnehagen eller skolen. PP-tjenesten kan også gi støttesamtaler til den enkelte elev og vurdere videre henvisning til spesialist (f.eks. logoped).

  PP-tjenesten tar ingen avgjørelser, men foretar vurderinger og gir råd før avgjørelser blir tatt. Du kan derfor ikke klage på avgjørelser til PP-tjenesten, men må i stedet sende klage til den avdelingen som har tatt avgjørelsen. Til PP-tjenesten kan du klage på for lang ventetid eller for lang saksbehandling. Slike klager sender du direkte til PP-tjenesten.

  Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du også klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til PP-tjenesten. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

  Hva gjør PP-tjenesten? (Utdanningsdirektoratet)

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (Ung.no)

  pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT, PP-tjeneste, spesialundervisning, psykisk, helse, psykolog, pedagog, psykiatri, psykiater, barn, ungdom, elev, barnehage, førskole, skole, grunnskole, barneskole, ungdomsskole, opplæring, undervisning, lærevansker, barnehager, lesevansker, voksenopplæring, spesialpedagog, logoped, audiopedagog, tegnspråk, punktskrift, blindeskrift, braille, døv, hørselshemmet, hørselsskadet, blind, svaksynt, ordblind, skolestart, skolemoden, umoden, adferd, atferd, adferdsvansker, atferdsvansker, adferdsproblemer, atferdsproblemer, oppførsel