Du er her: Hjem / Politikk / Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Innhold

  Kontaktinformasjon

  Postadresse: Rogaland Kontrollutvalgssekretariat, postboks 583, 4305 Sandnes
  Telefon: 51 33 65 90 

  Møter 

  Medlemmer og varamedlemmer

  Kontrollutvalget sine oppgaver

  Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.

  Utvalget skal ha minst 3 medlemmer

  Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

  • Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
  • Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m..
  • Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt rådmannen til uttalelse.
  • Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.
  • Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?