Du er her: Hjem / Politikk / Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Innhold

  Kontaktinformasjon

  Postadresse: Rogaland Kontrollutvalgssekretariat, postboks 583, 4305 Sandnes
  Telefon: 51 33 65 90 
  Utvalgssekretær: Per Kåre Vatland, tlf. 414 46 180

  Møter i 2018

  Medlemmer og varamedlemmer

  Medlemmer:
  Leder: Kurt Randeberg (Frp), tlf. 901 29 284
  Nestleder: Arve Kopperdal (H), tlf. 908 86 447
  Medlem: Wenche Kjellesvik Eriksen (Ap), tlf. 402 36 675

  Varamedlemmer:
  Karstein Lerang (Sp), tlf. 959 40 755
  Kjell Inge Gade (H), tlf. 482 42 594
  Liv Jorunn Ånensen (Frp), tlf. 934 25 325
  Inger Grødem (Ap), tlf. 404 06 657
  Kitty Krogh Harestad (Ap), tlf. 951 95 003

  Kontrollutvalget sine oppgaver

  Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.

  Utvalget skal ha minst 3 medlemmer

  Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

  • Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
  • Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m..
  • Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt rådmannen til uttalelse.
  • Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.
  • Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?