Du er her: Hjem / Andre styrer, råd og utvalg

Andre styrer, råd og utvalg

Innhold

  Arbeiderpartiet (7 representanter):
  Kristine Enger, Ellen Marie Aaserød, Reidun Sirevaag, Wenche Kjellesvik Eriksen, Amela Sandanger, Anniken Bø og Eva Walde Lund.

  Høyre (7 representanter):
  Bjørn Kahrs, Kirsten Clausen, Jorunn Utheim, Erling Leffmann, Svein Livar Haga, Per Arne Nyvoll og Bjarne Sigmund Froestad.

  Kristelig Folkeparti (4 representanter):
  Øystein Stjern, Gunhild Vårvik Tangeland, Ellinor Larsen og Helge Todnem.

  Fremskrittspartiet (3 representanter):
  Anita Egeli, Robert Raustein og Tone Gjerde.

  Senterpartiet (3 representanter):
  Jarle Bø, Janne Gro Kleivan og Therese Mari Nybø.

  Miljøpartiet De Grønne (1 representant):
  Alexander Rügert-Raustein.

  Uavhengig (2 representanter):
  Gunnar Hiim.
  Thor Geir Harestad.

  Om kommunestyret

  Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning og kan forlange enhver sak lag fram for seg til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret består av 27 medlemmer. Ordføreren eller varaordføreren leder kommunestyrets møter.

  Ap: Kristine Enger
  H: Bjørn Kahrs og Kirsten Clausen
  KrF: Gunhild Vårvik Tangeland og Ellinor Larsen
  Frp: Anita Egeli
  Sp: Jarle Bø
  Uavhengig: Gunnar Hiim og Thor Geir Harestad

  Om formannskapet

  Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til formannskapet, blant kommunestyrets medlemmer. Rammene for formannskapets virksomhet fremgår av kommunelovens § 8. Ordfører eller varaordfører leder formannskapets møter.

  Frp: Kurt Randaberg (leder)
  H: Arve Kopperdal (nestleder)
  Ap: Wenche Kjellesvik Eriksen

  KrF: Øystein Stjern (leder) og Gunhild Vårvik Tangeland
  Ap: Kristine Enger (nestleder)
  H: Kirsten Clausen og Bjørn Kahrs
  Frp: Anita Egeli
  Sp: Jarle Bø
  MDG: Alexander Rügert-Raustein
  Uavhengig: Gunnar Hiim

  Om utvalget

  Kommuneplanutvalget (KPU) er politisk styringsorgan for planarbeidet. KPU, som normalt skal være personidentisk med formannskapet, har det overordnede ansvar for kommunens planstrategi (plan- og bygningsloven, kap. 10), for utarbeidelsen av utkast til kommuneplan (plan- og bygningsloven, kap. 11) og reguleringsplaner og områdeplaner (plan- og bygningsloven, kap. 12). 

  Uavhengig: Gunnar Hiim (leder)
  Ap: Ellen Marie Aaserød og Reidun Sirevaag
  KrF: Ellinor Larsen (nestleder) og Kenneth Torsteinbø
  H: Per Arne Nyvoll, Kjell Arne Bergsaker og Lars Fredrik Vistnes
  Frp: Tone Gjerde
  Sp: Eirik Øverland Sande
  V: Elisabeth Klette

  Om utvalget

  HOL er en sammenslåing av det tidligere helse- og sosialstyret og skolestyret (fra 1.1.1998). Hovedutvalget utfører de oppgaver og utøver den myndighet som kommunen har ansvar for etter Sosialtjenesteloven, Lov om barneverntjenester, Lov om helsetjenesten i kommunen, Lov om psykisk helsevern, Lov om vern mot smittsomme sykdommer, Lov om grunnskolen, Lov om barnehager m.v., Lov om voksenopplæring og ev. andre lover innenfor området.

  KrF: Gunhild Vårvik Tangeland (leder) og Tomas Mørch
  Ap: Amela Sandanger (nestleder), Martin Arnøy Rygg og Anniken Bø
  H: Jorunn Utheim, Svein Livar Haga og Thor Magne Larsen
  Frp: Robert Raustein
  Sp: Janne Gro Kleivan
  MDG: David Harestad

  Om utvalget

  HNK har i hovedsak ansvar for oppgaver innen veg, vann- og avløp, jordbruk, miljøvern og kultur. 

  Ap: Reidun Sirevaag (leder)
  Pensjonistlaget: Berit Brunvand (nestleder)
  H: Torbjørg Eik og Per Arne Nyvoll
  Landslaget for offentlige pensjonister: Kjell Terje Larsen

  Om rådet

  Eldrerådet er et rådgivende organ i alle saker som gjelder eldres levekår, og skal ha til behandling forslag til årsbudsjett, langtidsbudsjett og kommuneplanen og ellers saker med særlig interesse for eldre innenfor områdene:

  • Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren.
  • Kommunens boligprogram og reguleringsplaner.
  • Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner.
  • Kulturelle tiltak.
  • Andre kommunale tiltak som gjelder eldre.
  • Eldrerådet kan også ta opp saker som gjelder eldre på eget initiativ. Pensjonistene skal utgjøre flertallet.

  Ap: Bjarte Bø-Sande (leder)
  KrF: Ellinor Larsen
  Andre medlemmer: Marta Nymark, Evy Hetland, Bjørnar Fattnes og Arve Jaatun.

  Om rådet

  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for Randaberg kommune i alle saker som vedrører mennesker med nedsatt funksjonsevne.

  Gå til oversikt

  Barn og unges kommunestyre (BUK):
  Koordinator: Gunhild Vårvik Tangeland (KrF). 

  BUK er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte utvalg i Randaberg. BUK kan uttale seg på vegne av barn og unge i Randaberg. BUK skal være fast høringsinstans for saker som gjelder barn og ungdom. En BUK-representant har tale- og forslagsrett i kommunestyret i alle saker som har vært behandlet i BUK. Det velges 18 representanter til BUK - seks fra hver av kommunens grunnskoler. BUK avholder 3/4 møter i året.

  Valgstyret (9 medlemmer):
  Ap: Kristine Enger (leder)
  KrF: Gunhild Vårvik Tangeland (nestleder) og Ellinor Larsen
  H: Bjørn Kahrs og Kirsten Clausen
  Frp: Anita Egeli
  Sp: Jarle Bø
  Uavhengig: Gunnar Hiim og Thor Geir Harestad

  Kommunestyret delegerer oppnevningen av stemmestyre til valgstyret.

  Administrasjonsutvalget (7 medlemmer):
  Som arbeidsgiverens medlemmer av utvalget velges:
  KrF: Gunhild Vårvik Tangeland (leder)
  Sp: Jarle Bø (nestleder)
  Ap: Kristine Enger
  H: Bjørn Kahrs
  Frp: Anita Egeli
  Fagforbundet: Karin Samuelsen
  Utdanningsforbundet: Cathrine Larsen

  Administrasjonsutvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk jf. tidligere praksis. Utvalget har halvårlige møter. 

  Pasient- og brukerutvalg (3 medlemmer):
  KrF: Ellinor Larsen (leder)
  H: Per Arne Nyvoll (nestleder)
  Frp: Tone Gjerde

  Klagenemnd (5 medlemmer):
  MDG: Torfinn Goa (leder)
  H: Kjell Arne Bergsaker (nestleder)
  Ap: Reidun Sirevaag
  KrF: Kjell Nordbø
  V: Elisabeth Klette

  Varamedlemmer:
  Ap: Egil Karleif Refsnes
  H: Anne Marie Sande
  KrF: Ellinor Larsen
  KrF: Kenneth Torsteinbø
  V/MDG: Gunvor Krogh Harestad (V)

  Forhandlingsutvalg (3 medlemmer):
  Ap: Kristine Enger
  H: Bjørn Kahrs
  KrF: Gunhild Vårvik Tangeland

  Forhandlingsutvalget har det politiske hovedansvaret for de sakene som er nevnt i kommuneloven § 26, inkl. lokal protokoll fra forhandlinger hvor ikke forhandlingsfullmakt er gitt rådmannen. 

  Viltnemnd (5 medlemmer):
  H: Bjørn Kahrs (leder)
  Sp: Steinar Kolnes (nestleder) og Therese Mari Nybø
  Ap: Kirsti Dahl Jensen
  MDG: Stein Elling Tofte

  Konfliktrådet (medlem og kontaktperson):
  Medlem:
  H: Kjell Arne Bergsaker
  Kontaktperson:
  KrF: Kenneth Torsteinbø

  Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt (3 medlemmer):
  V: Ingve Lerang (leder)
  Frp: Øystein Thorsen (nestleder)
  Ap: Wenche Kjellesvik Eriksen

  Klagenemnd - eiendomsskatt (6 medlemmer):
  KrF: Helge Todnem (leder) og Kjell Nordbø
  H: Tor Magne Larsen (nestleder)
  Ap: Siv Alm Grindheim
  Frp: Tone Gjerde
  Sp: Therese-Mari Nybø

  Styret i Rolf G. Giljes og hustru Serine Pedersdatters legat til landbrukets fremme (5 medlemmer):
  KrF: Ellinor Larsen
  Uavhengig: Gunnar Hiim
  Sp: Therese-Marie Nybø
  Frp: Leiv Petter Torsen
  Sp: Karstein Lerang

  Det valgte styret fra 2011-2015 blir sittende frem til kommunestyret får en sak som avklarer styreform og fremtid.

  Driftsstyret for Harestad skole:
  Medlem: Gunnar Hiim (Uavhengig)
  Varamedlem: Bjørn Kahrs (H)

  Samarbeidsutvalg til Goa og Grødem skole:

  Goa skole:
  Medlem: Oddbjørn Rannestad (Ap)
  Varamedlem: Ellinor Larsen (KrF)

  Grødem skole:
  Medlem: Elisabeth Klette (V)
  Varamedlem: Lars Fredrik Vistnes (H)

  Medlem til samarbeidsutvalg til kulturskolen:
  Medlem: Per Arne Nyvoll (H)
  Varamedlem: Robert Raustein (Frp)

  Samarbeidsutvalg til barnehagene:

  Myrå:
  Medlem: Bertha Nøkling (Ap)
  Varamedlem: Gunvor Krogh Harestad (V)

  Fjellheim:
  Medlem: Anita Egeli (Frp)
  Varamedlem: Bertha Nøkling (Ap)

  Solbakken:
  Medlem: Robert Raustein (Frp)
  Varamedlem: Sondre Baardsen (Ap)

  Viste:
  Medlem: Anniken Bø (Ap)
  Varamedlem: Robert Raustein (Frp)

  Sande:
  Medlem: Bodil Ludvigsen (KrF)
  Varamedlem: Jørgen Narvestad Anda (MDG)

  Vistestølen:
  Medlem: Bjørn Kahrs (H)
  Varamedlem: Stig André Torkelsen (KrF)

  Ryggstranden:
  Medlem: Tone Gjerde (Frp)
  Varamedlem: Anniken Bø (Ap)

  Nyvoll:
  Medlem: Stig André Torkelsen (KrF)
  Varamedlem: Bodil Ludvigsen (KrF)

  Endrestø:
  Medlem: Sondre Baardsen (Ap)
  Varamedlem: Marianne Solheim Sande (Sp)

  Ze-bra barnehage:
  Medlem: Jørgen Narvestad Anda (MDG)
  Varamedlem: Marianne Solheim Sande (Sp)

  KS - Fylkesmøte og Landsting:

  KS Fylkesmøtet:
  Representanter:
  Kristine Enger (Ap)
  Jarle Bø (Sp)

  Vararepresentanter:
  Gunhild Vårvik tangeland (KrF)
  Gunnar Hiim (Uavhengig)

  H:
  Bjørn Kahrs (H)
  Kirsten Clausen (H)

  KS Landstinget:
  Representanter:
  Kristine Enger (Ap)
  Jarle Bø (Sp)

  Vararepresentanter:
  Gunhild Vårvik tangeland (KrF)
  Gunnar Hiim (Uavhengig)

  H:
  Bjørn Kahrs (H)
  Kirsten Clausen (H)

  Representanter til Interkommunalt råd for kultursektoren:
  Medlemmer:
  Robert Raustein (Frp)
  Amela Sandanger (Ap)
  Per Arne Nyvoll (H)

  Varamedlemmer:
  David Harestad (MDG)
  Tomas Mørch (KrF)
  Berit Brunvand (H)

  Medlemmer til styret i Jærmuseet:
  Medlem:
  Kristine Enger (Ap)

  Varamedlem:
  Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

  Medlem til styringsgruppen for Nullvisjonsprosjektet for Nord-Jæren:
  Medlem:
  Kristine Enger (Ap)

  Varamedlem:
  Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

  Medlem til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS sitt representantskap:
  Medlem:
  Per Arne Nyvoll (H)

  Varamedlem:
  Susan Tunge (H)

  Medlem til Kirkens SOS:
  Medlem:
  Leder Kirkelig fellesråd

  Representanter til styringsgruppen for Transportplan Jæren og styret i FAFOT:
  Medlem:
  Kristine Enger (Ap)

  Varamedlem:
  Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

  Valg av medlemmer til styret i Nord-Jæren Bompengeselskap AS:
  Medlem:
  Jarle Bø (Sp)

  Varamedlem:
  Bjørn Kahrs (H)

  Valg av styrerepresentanter og valg av representanter til årsmøtet i Ryfylke friluftsråd:
  Medlem:
  Alexander Rügert-Raustein (MDG)
  Inger Grødem (Ap)

  Varamedlem:
  Eirik Øverland Sande (Sp)
  Bodil Ludvigsen (KrF)

  Representanter til årsmøtet:
  Representanter:
  Kristine Enger (Ap)
  Alexander Rügert-Raustein (MDG)

  Vararepresentanter:
  Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)
  Eirik Øverland Sande (Sp)

  Godkjenning av vedtektsendring Jæren friluftsråd:
  Kommunestyrets vedtak: Det gjøres endringer i vedtektene § 5-8 slik at styrets medlemmer oppnevnes av medlemskommunene og at årsmøtets leder og nestleder må komme fra medlemmer av representantskapet. Funksjonene følger valgperioden.

  Valg av styrerepresentanter og valg av representanter til årsmøtet i Jæren friluftsråd:
  Medlemmer i styret:
  Medlem:
  Kristine Hesby (Sp)

  Varamedlem:
  Oddbjørn Rannestad (Ap)

  Representanter til årsmøtet:
  Representanter:
  Kristine Enger (Ap)
  Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)
  Øystein Thorsen (Frp)

  Vararepresentanter:
  Arve Jaatun (V)
  Bodil Ludvigsen (KrF)
  Anne Marie Sande (H)

  Valg av styremedlem og valg av representantskapet i Multihallen og Storhallen IKS:

  Styret, Multihallen og Storhallen IKS:
  Medlem:
  Jarle Bø (Sp)

  Varamedlem:
  Kenneth Torsteinbø (KrF)
  Anita Egeli (Frp)

  Representantskapet, Multihallen og Storhallen IKS:
  Medlem:
  Kristine Enger (Ap)

  Varamedlem:
  Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

  Valg av styremedlem og valg av representantskapet i Sørmarka flerbrukshall IKS:

  Styret, Sørmarka flerbrukshall IKS:
  Medlem:
  Jarle Bø (Sp)

  Varamedlem:
  Kenneth Torsteinsbø (KrF)
  Anita Egeli (Frp)

  Representantskapet, Sørmarka flerbrukshall IKS:
  Medlem:
  Kristine Enger (Ap)

  Varamedlem:
  Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

  Valg av styremedlem og valg av representantskapet i IVAR IKS:

  Representantskapet, IVAR IKS:
  Medlem:
  Kristine Enger (Ap)

  Varamedlem:
  Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

  Styret, IVAR IKS:
  Medlem:
  Øystein Stjern (KrF)

  Varamedlem:
  Anita Egeli (Frp)

  Valg av representanter til styret og bedriftsforsamlingen i Lyse Energi AS:

  Bedriftsforsamlingen, Lyse Energi AS:
  Medlem:
  Kristine Enger (Ap)

  Varamedlem:
  Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

  Styret, Lyse Energi AS:
  Medlem:
  Jarle Bø (Sp)

  Varamedlem:
  Ellinor Larsen (KrF)

  Valg av representanter til styret i RANSO AS:
  Medlemmer:
  Anita Egeli (Frp)
  Helge Todnem (KrF)

  Varamedlemmer:
  Gunnar Him (Uavhengig)
  Gunvor Krogh Harestad (V)

  Valg av styremedlem i Allservice AS:
  Medlem:
  Svein Livar Haga (H)

  Varamedlem:
  Anita Egeli (Frp)

  Valg av politisk representant til Jæren vannområdeutvalg og Rogaland vannregionutvalg:

  Jæren vannområdeutvalg:
  Medlem:
  Åge Kolnes (Sp)

  Varamedlem:
  Jørgen Narvestad Anda (MDG)

  Rogaland vannregionutvalg:
  Medlem:
  Åge Kolnes (Sp)

  Varamedlem:
  Jørgen Narvestad Anda (MDG)

  Valg av medlem til Kirkelig fellesråd:
  Medlem:
  Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

  Varamedlem:
  Jarle Bø (Sp)

  Valg av medlem til Ryggstranden båtforening:
  Medlem:
  Bjørn Kahrs (H)

  Varamedlem:
  Sondre Baardsen (Ap)

  Valg av medlem til Skiftesvik båtforening:
  Medlem:
  Gunnar Hiim (Uavhengig)

  Varamedlem:
  Eirik Øverland Sande (Sp)

  Valg av medlem til styret Greater Stavanger:
  Medlem:
  Kristine Enger (Ap)

  Varamedlem:
  Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

  Medlem til representantskapet til Rogaland Arboret:
  Medlem:
  Ingve Lerang (V)

  Varamedlem:
  Elisabeth Klette (V)

  Medlem til representantskapet til Rogaland Revisjon IKS:
  Medlem:
  Kirsten Clausen (H)

  Varamedlem:
  Alexander Rügert-Raustein (MDG)

  Medlemmer til styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS:
  Medlem:
  Kurt Randeberg (Frp)

  Varamedlem:
  Arve Kopperdal (H)

  Styremedlem og valg av medlem til representantskapet i Rogaland brann og redning IKS:

  Representantskapet:
  Medlem:
  Kristine Enger (Ap)

  Varamedlem:
  Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

  Styret:
  Medlem:
  Øystein Stjern (KrF)

  Varamedlem:
  Gunnar Hiim (Uavhengig)

  Medlemmer til styre og representantskap i Stavanger Interkommunale Havn IKS / Stavangerregionen Havn IKS:

  Representantskapet:
  Medlem:
  Jarle Bø (Sp)

  Varamedlem:
  Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)

  Styret:
  Medlem:
  Bjørn Kahrs (H)

  Varamedlem:
  Gunnar Hiim (Uavhengig)

  Medlemmer til representantskapet i Attende AS:
  Medlem:
  Helge Todnem (KrF)

  Varamedlem:
  Gunnar Hiim (Uavhengig)

  Representanter til styret i Randaberg og Rennesøy Bygdeblad:
  Medlemmer:
  Thor Geir Harestad (Uavhengig)
  Kirsten Clausen (H)

  Varamedlemmer:
  Eva Walde Lund (Ap)
  Elisabeth Klette (V)

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Helse og velferd
  /helse-og-velferd
  Organisasjonen
  /globalassets/bilder/organisasjonskart/orgkart-helse-og-velferd_15-juni-2018_01.pdf
  _blank
  Organisasjonskart
  Barnevern
  /tjenestebeskrivelser/adopsjon-fra-utlandet/
  Adopsjon fra utlandet
  /innhold/helse-og-velferd/barnevern/
  Barneverntjenesten
  /tjenestebeskrivelser/besokshjem--a-vare-besokshjem/
  Besøkshjem – å være besøkshjem
  /tjenestebeskrivelser/fosterhjem--a-vare-fosterhjem/
  Fosterhjem – å være fosterhjem
  /tjenestebeskrivelser/melding-til-barneverntjenesten-bekymringsmelding/
  Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)
  /tjenestebeskrivelser/omsorgsovertakelse-av-barnungdom/
  Omsorgsovertakelse av barn/ungdom
  Bolig og avlastning
  /tjenestebeskrivelser/avlastning-barn-og-unge/
  Avlastning barn og unge
  /innhold/helse-og-velferd/bolig-avlastning/
  Boliger og avlastningsinstitusjoner i Randaberg
  /tjenestebeskrivelser/dagtilbud/
  Dagtilbud
  /tjenestebeskrivelser/kommunal-bolig/
  Kommunal bolig
  /tjenestebeskrivelser/omsorgsbolig/
  Omsorgsbolig
  Friskliv
  /innhold/helse-og-velferd/frisklivssentralen/
  Frisklivssentralen i Randaberg
  Fysioterapi og ergoterapi
  /innhold/helse-og-velferd/Fysioterapi-ergoterapi/
  Kontaktinformasjon fysio/ergo
  /tjenestebeskrivelser/ergoterapi/
  Ergoterapi
  /tjenestebeskrivelser/fysioterapi/
  Fysioterapi
  Helsehjelp
  /innhold/kontaktinformasjon-sus/
  Kontaktinformasjon SUS
  /tjenestebeskrivelser/legevakt/
  Legevakt
  /innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/lindring/
  Lindrende behandling
  /tjenestebeskrivelser/psykiske-helsetjenester/
  Psykiske helsetjenester
  /innhold/helse-og-velferd/helsehjelp/rph/
  Rask psykisk helsehjelp
  /innhold/helse-og-velferd/velferdsteknologi/
  Velferdsteknologi
  /tjenestebeskrivelser/verge--trenger-du-verge/
  Verge – trenger du verge?
  Helsestasjonen
  /innhold/helse-og-velferd/helsestasjon-barn-ungdom/
  Helsestasjon for barn og ungdom
  /tjenestebeskrivelser/skolehelsetjeneste/
  Skolehelsetjeneste
  /tjenestebeskrivelser/svangerskapsomsorg/
  Svangerskapsomsorg
  /tjenestebeskrivelser/vaksiner/
  Vaksiner
  /innhold/helse-og-velferd/cu/
  CU - mestringsgruppe
  /innhold/helse-og-velferd/de-utrolige-arene-dua/
  De utrolige årene (DUÅ)
  /innhold/helse-og-velferd/godt-samliv/
  Godt samliv - gratis samlivskurs
  Hjelpemiddel
  /tjenestebeskrivelser/tekniske-hjelpemidler-ved-redusert-funksjonsevne--utlan/
  Tekniske hjelpemidler ved redusert funksjonsevne – utlån
  Hjemmetjenester
  /tjenestebeskrivelser/bpa---brukerstyrt-personlig-assistanse/
  BPA - Brukerstyrt personlig assistanse
  /tjenestebeskrivelser/hjemmehjelp/
  Hjemmehjelp
  /tjenestebeskrivelser/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-og-velferd/kjokken-og-kafe/
  Kjøkken og kafè
  /tjenestebeskrivelser/matombringing/
  Matombringing
  /tjenestebeskrivelser/omsorgsbolig/
  Omsorgsbolig
  /tjenestebeskrivelser/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  /tjenestebeskrivelser/tilrettelagt-transport-tt-kort/
  Tilrettelagt transport (TT-kort)
  /tjenestebeskrivelser/trygghetsalarm/
  Trygghetsalarm
  Individuell plan
  /tjenestebeskrivelser/individuell-plan-og-koordinator/
  Individuell plan og koordinator
  Serviceerklæringer
  /globalassets/dokument/serviceerklaringer/tjenestestandard---brukerstyrt-personlig-assistanse.pdf
  _blank
  Tjenestestandard - brukerstyrt personlig assistanse
  /globalassets/dokument/serviceerklaringer/tjenestestandard---fysio--og-ergoterapi.pdf
  _blank
  Tjenestestandard - fysio- og ergoterapi
  /globalassets/dokument/serviceerklaringer/tjenestestandard---hjemmesykepleie-helsetjeneste-i-hjemmet.pdf
  _blank
  Tjenestestandard - hjemmesykepleie, helsetjeneste i hjemmet
  /globalassets/dokument/serviceerklaringer/tjenestestandard---opphold-i-institusjon.pdf
  _blank
  Tjenestestandard - opphold i institusjon
  /globalassets/dokument/serviceerklaringer/tjenestestandard---personlig-assistanse.pdf
  _blank
  Tjenestestandard - personlig assistanse
  /globalassets/dokument/serviceerklaringer/tjenestestandard---trygghetsalarm.pdf
  _blank
  Tjenestestandard - trygghetsalarm
  Sosiale tjenester
  /tjenestebeskrivelser/boligtilskudd-/
  Boligtilskudd
  /tjenestebeskrivelser/bostotte/
  Bostøtte
  /tjenestebeskrivelser/helsetilbud-til-flyktninger-asylsokere-og-familiegjenforente/
  Helsetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
  /tjenestebeskrivelser/introduksjonsprogram-for-nyankommet-utlending/
  Introduksjonsprogram for nyankommet utlending
  /tjenestebeskrivelser/kvalifisering-til-arbeid-kvalifiseringsprogrammet/
  Kvalifisering til arbeid (kvalifiseringsprogrammet)
  /tjenestebeskrivelser/krisesenter/
  Krisesenter
  /innhold/helse-og-velferd/landsbyfadder/
  Landsbyfadder
  /tjenestebeskrivelser/opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap/
  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  /tjenestebeskrivelser/rustiltak/
  Rustiltak
  /innhold/helse-og-velferd/sosiale-tjenester/lag-privatbudsjett/
  Slik lager du et privat budsjett
  /innhold/helse-og-velferd/sosiale-tjenester/sosiale-tjenester-i-nav/
  Sosiale tjenester i NAV
  /tjenestebeskrivelser/startlan-bolig/
  Startlån bolig
  /tjenestebeskrivelser/tolketjeneste-for-fremmedspraklige/
  Tolketjeneste for fremmedspråklige
  /tjenestebeskrivelser/okonomisk-radgivning/
  Økonomisk rådgivning
  /tjenestebeskrivelser/okonomisk-sosialhjelp/
  Økonomisk sosialhjelp
  Sykehjem og bofellesskap
  /innhold/helse-og-velferd/sykehjem-bofellesskap/
  Sykehjem og bofellesskap
  /tjenestebeskrivelser/avlastningsopphold-pa-sykehjem/
  Avlastningsopphold på sykehjem
  /innhold/helse-og-velferd/steindal-dagsenter/
  Steindal dagsenter - "Inn på tunet"
  /tjenestebeskrivelser/sykehjem---korttidsopphold/
  Sykehjem - korttidsopphold
  /tjenestebeskrivelser/sykehjem---langtidsopphold/
  Sykehjem - langtidsopphold
  /tjenestebeskrivelser/oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-ohd/
  Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)
  Teknisk og eiendom
  /teknisk-og-eiendom
  Brann og feiing
  /innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
  Brann og feiing
  /tjenestebeskrivelser/feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg/
  Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  Gravlunder og kirkegårder
  /innhold/teknisk-og-eiendom/gravlunder-og-kirkegarder/
  Gravlunder og kirkegårder
  /tjenestebeskrivelser/gravlegat-for-stell-av-gravsted/
  Gravlegat for stell av gravsted
  /tjenestebeskrivelser/gravlegging-og-kremasjon-gravferd/
  Gravlegging og kremasjon (gravferd)
  Kart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  /innhold/teknisk-og-eiendom/barnetrakk/
  Barnetråkk
  /innhold/teknisk-og-eiendom/ungrom/
  Ungrom
  Landbruk
  /tjenestebeskrivelser/driveplikt/
  Driveplikt
  /tjenestebeskrivelser/fellingstillatelse-hjortevilt/
  Fellingstillatelse
  /tjenestebeskrivelser/jegerprove-og-opplaringsjakt/
  Jegerprøve og opplæringsjakt
  /tjenestebeskrivelser/konsesjon-og-boplikt---landbrukseiendom/
  Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
  /tjenestebeskrivelser/landbruksvei--bygging/
  Landbruksvei – bygging
  /tjenestebeskrivelser/landbrukseiendom--deling-eller-endring/
  Landbrukseiendom – deling eller endring
  /tjenestebeskrivelser/vald-jaktomrade---godkjenning/
  Vald (jaktområde) - godkjenning
  Min eiendom
  https://eierinfo.no/ad65e97c-a835-4f90-b8ae-91ba903a9d6b
  Min eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatten-min/
  Eiendomsskatt
  Bli oljefri
  /innhold/teknisk-og-eiendom/oljetanker/
  Nedgravde oljetanker
  Park og grønt
  /innhold/teknisk-og-eiendom/park-gront/
  Park og grøntanlegg
  Renovasjon
  /innhold/teknisk-og-eiendom/renovasjon/
  Om renovasjon
  /globalassets/dokument/renovasjonen/tommekalender_2018.pdf
  _blank
  Tømmekalender 2018
  /tjenestebeskrivelser/byggavfall---kildesortering/
  Byggavfall - kildesortering
  /tjenestebeskrivelser/farlig-avfall/
  Farlig avfall
  Seksjonering, deling og oppmåling
  /tjenestebeskrivelser/eierseksjonering/
  Eierseksjonering
  /tjenestebeskrivelser/oppdeling-av-grunneiendom-ny-matrikkelenhet/
  Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)
  /tjenestebeskrivelser/oppmalingsforretning/
  Oppmålingsforretning
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/bygge/
  Skal du bygge? Dette er reglene som gjelder
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vann-avlop/
  Vann og avløp
  /tjenestebeskrivelser/vannforsyning-og-drikkevann/
  Vannforsyning og drikkevann
  /tjenestebeskrivelser/utslippstillatelse-for-hus-hytter-og-mindre-virksomheter/
  Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vannmaleravlesning/
  Vannmålesravlesning
  Vakt- varslingstelefoner
  /innhold/teknisk-og-eiendom/telefonvarsling/
  Telefonvarsling
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vakttelefoner/
  Vakttelefoner
  Vei
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
  Vei
  /tjenestebeskrivelser/gravetillatelse-og-varsling-om-arbeid-pa-kommunal-vei-eller-grunn/
  Gravetillatelse og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn
  /tjenestebeskrivelser/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  /tjenestebeskrivelser/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
  Privat avkjørsel fra offentlig vei
  /tjenestebeskrivelser/skilt-og-reklame-langs-kommunal-vei/
  Skilt og reklame langs kommunal vei
  Barnehage og skole
  /barnehage-og-skole
  Organisasjonen
  /globalassets/bilder/organisasjonskart/orgkart-skole-og-barnehage_15-juni-2018.pdf
  _blank
  Organisasjonskart
  Barnehager
  https://randabergg2.ist-asp.com/NO01127-pub/login.htm
  Søk barnehageplass
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehager-i-randaberg/
  Barnehager i Randaberg
  /skjema/barnehagesfo---soknad-om-redusert-foreldrebetalinggratis-kjernetid/
  Barnehage/SFO - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
  /innhold/barnehage-og-skole/kommunal-kontantstotte/
  Kommunal kontantstøtte
  Kulturskole
  /innhold/randaberg-kulturskole/
  Randaberg kulturskole
  ~/link/c7869fe39c6c4a1795f00a1da5d3d825.aspx
  _blank
  Randaberg kulturskole - serviceerklæring
  Skoler
  /innhold/barnehage-og-skole/Skoler-i-randaberg/
  Skoler i Randaberg
  /tjenestebeskrivelser/grunnskoleopplaring-for-voksne/
  Grunnskoleopplæring for voksne
  /tjenestebeskrivelser/karakterer---klage/
  Karakterer - klage
  /tjenestebeskrivelser/leirskoleopphold/
  Leirskoleopphold
  /tjenestebeskrivelser/permisjon-fra-grunnskolen/
  Permisjon fra grunnskolen
  /tjenestebeskrivelser/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/
  Samarbeid mellom hjem og skole
  /tjenestebeskrivelser/skolefritidsordning-sfo/
  Skolefritidsordning (SFO)
  /tjenestebeskrivelser/skoleskyss/
  Skoleskyss
  /tjenestebeskrivelser/spesialundervisning-for-voksne-grunnskole-og-grunnleggende-ferdigheter/
  Spesialundervisning for voksne (grunnskole og grunnleggende ferdigheter)
  /tjenestebeskrivelser/spesialundervisning-i-grunnskolen/
  Spesialundervisning i grunnskolen
  /tjenestebeskrivelser/utsatt-skolestart/
  Utsatt skolestart
  PP-tjeneste
  /innhold/barnehage-og-skole/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
  Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
  Kultur og fritid
  /kultur-og-fritid
  Fritidstilbud
  /tjenestebeskrivelser/stottepersonstottekontakt/
  Fritidskontakt (støttekontakt)
  /innhold/kultur-og-fritid/vistnestunet-museumsgard/ferieklubb/
  Ferieklubb - Vistnestunet
  /tjenestebeskrivelser/ledsagerbevis-for-person-med-nedsatt-funksjonsevne/
  Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne
  /innhold/kultur-og-fritid/motorsenteret/
  Motorsenteret
  /innhold/kultur-og-fritid/musikkbingen/
  Musikkbingen
  /innhold/kultur-og-fritid/smajobbsentralen/
  Småjobbsentralen
  /innhold/kultur-og-fritid/tilrettelagt-fritidstilbud/
  Tilrettelagt fritidstilbud
  /innhold/kultur-og-fritid/u59/
  U59
  Idrett og idrettsanlegg
  http://randaberghallen.no/
  Randaberghallen - svømmehall
  https://randaberg-arena.com/
  Randaberg Arena - folkehall
  https://sandneshallen.no/
  Sandneshallen - folkehall
  https://sormarka-arena.com/
  Sørmarka Arena - folkehall
  Kulturinstitusjoner
  http://randaberg-folkebibliotek.no/
  Randaberg folkebibliotek
  /innhold/randaberg-kulturskole/
  Randaberg kulturskole
  /innhold/kultur-og-fritid/tungenes-fyr/
  Tungenes fyr
  https://www.randabergkulturscene.no/
  Varen - Randaberg kulturscene
  /innhold/kultur-og-fritid/vistnestunet-museumsgard/
  Vistnestunet museumsgård
  Lag og foreninger
  /lag-og-foreningsregister/
  Lag og foreningsregister
  Kulturvern
  https://kulturminnesok.no/
  Kulturminner
  Tilskudd, priser og støtteordninger
  /innhold/kultur-og-fritid/tilskuddsportalen/
  Tilskuddsportalen
  /tjenestebeskrivelser/kulturmidler/
  Tilskudd til kultur i Randaberg
  /tjenestebeskrivelser/spillemidler-til-idrett--frilufts--og-narmiljoanlegg/
  Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturpris/
  Kulturpris
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturstipend/
  Kulturstipend
  /innhold/kultur-og-fritid/ordforerens-hederspris/
  Ordførerens hederspris
  /innhold/kultur-og-fritid/pensjonistpris/
  Pensjonistpris
  /innhold/kultur-og-fritid/arets-bedrift/
  Årets bedrift
  Landsbyutvikling
  /landsbyutvikling
  Velkommen! Welcome!
  /innhold/landsbyutvikling/ny-i-landsbyen/
  Ny i Den grønne landsbyen
  /innhold/landsbyutvikling/welcome/
  Welcome to Randaberg
  Bevillinger
  /innhold/landsbyutvikling/bevilling/
  Bevilling
  Folkehelse
  /innhold/landsbyutvikling/om-folkehelse/
  Om folkehelse
  /innhold/landsbyutvikling/Friluftsaktiviteter/
  Aktiviteter i friluft
  /tjenestebeskrivelser/allemannsretten/
  Allemannsretten
  /innhold/landsbyutvikling/bysykler/
  Bysykler
  /globalassets/bilder/kart--teikningar/hjertestartere---oversikt/oversikt-kart-hjertestartere_juni-2018.jpg
  _blank
  Oversikt hjertestartere
  Frivillig arbeid
  /innhold/landsbyutvikling/bli-frivillig/
  Bli frivillig i Randaberg
  /innhold/helse-og-velferd/aktivitetsguide/
  Aktivitetsguide for seniorer
  /innhold/helse-og-velferd/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/
  Aktivitetsvenn for personer med demens
  /innhold/helse-og-velferd/landsbyfadder/
  Landsbyfadder for flyktninger
  Kunngjøringer og høringer
  /innhold/gi-innspill/
  Gi dine innspill
  Miljø, energi og klima
  /innhold/landsbyutvikling/miljo-energi-klima/
  Miljø, energi og klima
  /tjenestebeskrivelser/radon--maling-og-tiltak/
  Radon – måling og tiltak
  /tjenestebeskrivelser/utslippstillatelse-for-hus-hytter-og-mindre-virksomheter/
  Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter
  Næring
  http://www.arealguiden.no/view/content/52
  _blank
  Arealguiden
  /innhold/landsbyutvikling/fyrverkeri/
  Fyrverkeri i Randaberg
  /innhold/gratis-advokathjelp/
  Gratis advokathjelp
  https://www.facebook.com/landsbyforeningen/
  _blank
  Randaberg Landsbyforening
  Planer og retningslinjer
  /innhold/landsbyutvikling/planer/
  Planer i Randaberg
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kriseledelsen-i-randaberg-kommune/
  Kriseledelsen i Randaberg kommune
  Borgerlig vigsel
  /innhold/politikk-og-administrasjon/borgerlig-vigsel/
  Gifte deg?
  Den digitale landsbyen
  /innhold/digital-kommune/edialog/
  eDialog
  /innhold/landsbyutvikling/digitale-valg/
  Digital innbygger
  /innhold/digital-kommune/copyright-informasjon/
  Copyright-informasjon
  /innhold/designmanual/
  Designmanual
  /innhold/digital-kommune/gdpr/
  GDPR
  /tjenestebeskrivelser/innsynsrett--offentlige-dokumenter/
  Innsynsrett – offentlige dokumenter
  /tjenestebeskrivelser/innsynsrett--personopplysninger/
  Innsynsrett – personopplysninger
  /innhold/digital-kommune/personvern/
  Personvern
  /innhold/digital-kommune/retningslinjer-for-informasjon/
  Retningslinjer for informasjon
  /innhold/digital-kommune/retningslinjer-for-sosiale-medier/
  Retningslinjer for sosiale medier
  Etisk standard
  /innhold/politikk-og-administrasjon/etisk-standard/
  Etiske retningslinjer for ansatte
  Kommunalt eierskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunalt-eierskap/
  Eierskap og eierskapsmeldinger
  Konfliktrådet
  /innhold/politikk-og-administrasjon/konfliktrad/
  Konfliktrådet i Sør-Rogaland
  Ledige stillinger
  /innhold/om-oss/ledige-stillinger/
  Ledige stillinger
  Personvernombud
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personvernombud/
  Personvernombud
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politisk-ledelse/
  Ordføreren
  /globalassets/dokument/politikk/politisk-moteplan-alternativ-1_2018_pdf.pdf
  _blank
  Politisk møteplan 2018
  /globalassets/dokument/politikk/moteplan-2019.pdf
  _blank
  Politisk møteplan 2019
  /motekalender-styrer-rad-og-utvalg/
  Politiske saksdokumenter
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kontrollutvalget/
  _blank
  Kontrollutvalget
  /innhold/politikk-og-administrasjon/Andre-sru/
  Andre styrer, råd og utvalg
  /tjenestebeskrivelser/forliksrad/
  Forliksrådet
  Postliste
  /postliste/
  Postliste
  Regler og retningslinjer
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/delegeringsreglement_april-2012.pdf
  _blank
  Delegeringsreglement
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/radmannens-delegeringsrundskriv_nov-2015.pdf
  _blank
  Rådmannens delegeringsrundskriv
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/etiske-retnliner-folkevalgte_mars-2016.pdf
  _blank
  Etiske retningslinjer for folkevalgte
  /Recycle-Bin/honorarrelement_mai-2015.pdf
  _blank
  Honorarreglement
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/politivedtekter_randaberg_kommune.pdf
  _blank
  Politivedtekter
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/reglement-kommunestyret--vedtatt-kst-nov-2016.pdf
  _blank
  Reglement for kommunestyret
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/retningslinjer_barnungeskommunestyre.pdf
  _blank
  Retningslinjer for BUK (barn og unges kommunestyre)
  /globalassets/dokument/politikk/politiske-regler-og-retningslinjer/rutine_for_politiskogadministrativ_utovelse-av_eierstyring.pdf
  _blank
  Rutine for politisk og administrativ utøvelse av eierstyring
  Rådmannen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/
  Rådmannen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/radmannen/radmannens-ledergruppe/
  Rådmannens ledergruppe
  /globalassets/bilder/organisasjonskart/orgkartrk_08-okt-2018.jpg
  _blank
  Organisasjonskart
  /innhold/kontaktinformasjon/
  Kontaktinformasjon
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Betalingssats og fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett-okonomiplan/
  Budsjett og økonomiplaner
  /globalassets/dokument/regelverk-og-retningslinjer/reglement-finans--og-gjeldsforvaltningen.pdf
  _blank
  Finansforvaltningen
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatten-min/
  Skatten min
  /globalassets/dokument/budsjett/2018/bud2018_priser2018.pdf
  Priser
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/regnskap/
  Årsmelding og årsregnskap