Vil du ha barnehageplass?

Søknadsfristen til hovedopptaket er 15. februar.

Innhold

  Velkommen som søker!

  Klikk her for å søke, endre, si opp eller si ja takk til barnehageplass 

  Opptak av barn til barnehageplass foretas i samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Randaberg.  Opptaket skjer etter Lov om barnehager §16,§17 og §18 og forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Det legges vekt på foresatte sine ønsker og behov.

  Skriftlig, elektronisk svar på søknader til hovedopptak sendes ut før påske. Etter hovedopptaket, gjelder fortløpende opptak. Dersom det er ledig plass blir denne tildelt etter søkerlisten.

  Barnehageåret starter 15. august og varer til 14. august året etter.

  Hvem kan søke?

  Barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

  Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det søkes om plass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller 1 år.

  Vedtekter for kommunale barnehager i Randaberg

  Vedtekter for kommunale barnehager i Randaberg gjeldende fra 1. februar 2023

  Har du spørsmål om barnehageopptaket?

  Kontakt tjenesteområdet Oppvekst, tlf. 45 87 73 09, eller via e-post: post@randaberg.kommune.no.

  Planleggingsdager 

  Klikk her for skolerute 2022/2023 (PDF)

  Hva koster det?

  Kommunale barnehager
  Tjeneste Priser fra 01.01.2023
  (kr per måned)
    Kommentarer
  Barnehageplass 3 000 kr   Du betaler for 11 måneder. 
  August er betalingsfri måned.
  Søskenmoderasjon     30 % for første søsken. 
  50 % for flere søsken. 
  100 % (45 timer/uke) 3 000 kr     
  80 %  (36 timer/uke) 2 470 kr    
  60 % (27 timer/uke) 1 950 kr    
  Inntil 50 % (delt plass) 1 680 kr    

  Betaling for kost kommer i tillegg, og vedtas av samarbeidsutvalget i hver enkelt barnehage.

  Mer informasjon om priser, betalingsinformasjon og vedtekter i de private barnehagene får du i den enkelte barnehage. 

  Vær obs på at regelverket for søskemoderasjon og redusert foreldrebetaling gjelder både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene.

  Betalingsregler i kommunale barnehager

  Generelt
  Foreldrebetalingen følger til enhver tid gjeldende nasjonalt fastsatte føringer. Barnehagebetalingen beregnes med 11 terminer per år. Første betalingstermin er september måned, siste betalingstermin er juli måned. August måned er fri. Betaling for kost kommer i tillegg og vedtas av samarbeidsutvalget i hver enkelt barnehage.

  Oppsigelsestid
  Ved oppsigelse etter 1. mars må plassen betales ut barnehageåret, uavhengig av om plassen benyttes. Det betyr at barn som slutter etter 1. mai må betale ut barnehageåret. For barn som flytter ut av kommunen gjelder oppsigelsestiden, men de kan søke fritak for betaling utover 2 måneder ved oppsigelse etter 1. mars.

  Fravær
  Ved fravær må barnehageplassen betales. Permisjon kan innvilges ved sammenhengende langvarig sykdom.

  Søskenmoderasjon
  Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, øvrige søsken gis 50 % moderasjon.

  Manglende betaling
  Ved manglende betaling, følges rutinen kommunen har vedrørende oppfølging av manglende betalinger. Dersom disse ikke følges opp av foresatte, blir saken oversendt til inkassobyrået Intrum for videre kravsoppfølging. Vedtak om oppsigelse av barnehageplassen blir da sendt foresatte. Dette er i samsvar med lov om barnehager og forskrift om foreldrebetaling i barnehage.

  Inntekter som må dokumenteres
  Dokumentasjonskrav for inntektsberegning er som hovedregel siste års selvangivelse. 

  Betalingssatser
  Foreldrebetalingen følger til enhver tid gjeldende nasjonalt fastsatte føringer. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt.

  Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

  Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehagen utgjør maksimalt 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt, etter kapittel 12 i skatteloven og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling, etter forskrift om foreldrebetaling, § 1.

  1. Redusert foreldrebetaling for familier med inntekt under 559 168 kroner fra 01.08.2022.
  2. Gratis kjernetid 20 timer i uken for 2-, 3-, 4- og 5-åringer for familier med inntekt under 598 825 kroner fra 01.08.2022.       

  NB: Husk at du må legge ved skattemelding. Har du mindre inntekt nå enn du hadde tidligere, må du også legge ved dokumentasjon på det.

  Klikk her for søknadsskjema om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling

  Som en husholdning, etter § 3, Moderasjonsordninger tredje ledd, regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 måneder, eller har felles barn.

  Det må søkes om redusert foreldrebetaling for hvert barnehageår. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft, innvilges ikke.

  NB! Dersom det blir endringer i nasjonale regler om foreldrebetaling, som får konsekvens for innvilget vedtak, må foreldre søke på nytt. Det blir da fattet nytt vedtak om redusert betaling.

  Inntekter som må dokumenteres: Dokumentasjonskrav for inntektsberegning er som hovedregel siste års selvangivelse.

  Ønsker du å endre eller si opp barnehageplassen?

  Skriftlig oppsigelse blir gjort via den fullelektroniske løsningen til barnehagen.

  Oppsigelsestiden er to måneder fra oppsigelsen er mottatt. Ved oppsigelse etter 1. mars, må plassen betales ut barnehageåret, uavhengig av om plassen benyttes. Det betyr at barn som slutter etter 1. mai må betale ut barnehageåret.

  For barn som flytter ut av kommunen gjelder oppsigelsestiden, men de kan søke fritak om betaling ved oppsigelse etter 1. mars.

  Er du bekymret for om barnet ditt har særlige behov?

  • Ta kontakt med barnehagen eller helsestasjonen
  • Barnehagen eller helsestasjonen kan hjelpe deg med å sende en søknad til Randaberg Interkommunale PP-tjeneste (pedagogisk, psykologisk tjeneste). PPT undersøker hvilke behov barnet har. Hvis de konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skriver de en sakkyndig vurdering.
  • PPT vil da innkalle deg til møte for å gjennomgå den sakkyndige vurderingen. Om du er enig i det som står der sendes den videre til Styrket barnehage. Styrket barnehage skriver da et enkeltvedtak. Det betyr at ditt barn nå har rett på spesialpedagogisk hjelp, ifølge barnehageloven, § 31.

  Har du et barn med nedsatt funksjonsevne?

  • Da kan du som foreldre søke om tilrettelegging for ditt barn. Dette kan du gjøre sammen med barnehagen. Søknaden sendes deretter til Styrket barnehage, som innkaller til et møte sammen med foreldre, barnehagen og eventuelt andre instanser (for eksempel helsestasjonen eller fysio/ergoterapitjenesten).
  • Du kan lese mer om dine rettigheter i barnehageloven § 37.
  • Søknadskjema finner du på denne lenken.

  Vil du klage?

  • Vedtaket, om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan klages på.
  • Dersom du klager, skal det fremgå tydelig hva det klages på. Det kan klages på saksbehandlingen i saken, avslaget, innholdet i vedtaket eller manglende oppfyllelse av vedtaket.
  • Klagen skal være underskrevet.
  • Klagen sendes skriftlig til Randaberg kommune ved Styrket barnehage, postboks 40, 4096 Randaberg.
  • Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt.
  • Ved et eventuelt avslag på klagen, blir klagen sendt til Statsforvalteren i Rogaland for endelig avgjørelse.
  • Som foresatt har dere rett på veiledning og innsyn i alle sakens dokumentet, med mindre det finnes dokumenter i saken som i lov eller forskrift er unntatt for partshensyn.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?