Du er her: Hjem / Aktuelt / Budsjettvedtak 2019

Budsjettvedtak 2019

Her er de 23 tekstforslagene som ble vedtatt i kommunestyret torsdag kveld.

Innhold

  Kommunestyrets vedtak i møte torsdag 13. desember 2019, sak 46/18, Budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022: 

  1. Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 godkjennes med de endringene som er framlagt i fellesforslaget fra AP, KrF, SP, MDG og V.
  2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.
  3. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
  4. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
  5. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
  6. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 74,402 millioner kroner. Etter delegeringsreglementet § 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
  7. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 25 millioner kroner.
  8. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg.
  9. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for 2019 på faste eiendommer i hele kommunen.
   Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 7 promille (næring). Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.
   I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelder for bolig- og fritidseiendommer videreføres med 3 promille. For boligdelen av eiendommer (inklusiv fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på 733.000 kroner av takstverdi for hver godkjent boenhet.
   Alminnelig taksering utsettes og gjeldende takster benyttes for skatteåret 2019.
   I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) videreføres følgende fritak fra eiendomsskatt:
   fylkeskommunale anlegg.
   - private barnehager.
   - idrettsanlegg.
   - anlegg tilhørende ideelle lag og organisasjoner.
   - samfunnshus.
   - bedehus.
   - småbåthavner.
   I tillegg videreføres det fritak av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b) for fredete bygninger og verneverdige bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt.
   Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jamfør eiendomsskatteloven § 25.
  10. Harestad skole byggetrinn 2 utsettes i tråd med rådmannens forslag, for at kommunen skal beholde en sunn økonomi og en forsvarlig drift av kommunens tjenester. Kommunestyret vil bygge byggetrinn 2 av Harestad skole når kommunens økonomi gir tilstrekkelig rom for dette.
  11. Kommunestyret ber rådmannen utføre en gjennomgang av vedlikeholdsbehovene på den gamle delen av Harestad skole på kort og på mellomlang sikt, og lage en vedlikeholdsplan som framlegges for formannskapet.
  12. Hvordan bør Randaberg kommune sin organisasjon se ut i 2030? Kommunestyret ber rådmannen ta et overordna blikk på organisasjonen i et framtidsperspektiv.
  13. Driftsstyret på Harestad skole legges ned fra og med skoleåret 2019/2020, og det opprettes et samarbeidsutvalg som på de to øvrige skolene i Randaberg.
  14. Det er lagt inn midler til drift av nye dagsenterplasser i økonomiplanen. I rådmannens budsjettforslag er disse midlene knyttet til en utvidelse av tilbudet ved Steindal gård. Kommunestyret ser behovet for nye dagsenterplasser, men avventer ny sak til formannskapet før beslutningen tas endelig om hvor dagsenterplassene skal være.
  15. Eldrerådet har pekt på behov for en møteplass for seniorer på søndager i Randaberg, som tilbyr enkel middagsservering (Vardheim). Kommunestyret ber rådmannen vurdere om dette tilbudet kan gis i samarbeid med næringslivet og/eller frivillige, lag, foreninger, gjerne slik at det inkluderer arbeidstrening for unge.
  16. Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF gir en økning i barnetrygden. Kommunestyret ber om en sak i løpet av våren 2019 om økonomiske konsekvenser for kommunen dersom familier med barn ikke får fratrekk for barnetrygd ved beregning av sosialstønad.
  17. Randaberg kommune vil aktivt bidra til at Randaberg Idrettslag v/fotballgruppa sin plan om ny stadion ved Randaberg arena realiseres. Kommunestyret ber rådmannen om en sak innen juni 2019, der forholdet til festeavtale (gnr. 48 bnr. 281 og 226, deler av nåværende Randaberg stadion) avklares. Det vises til anmodning fra Randaberg idrettslag om overdragelse av eiendommen.
  18. Randaberg kommune vil aktivt bidra til at Randaberg idrettslag v/volleyballgruppa sin plan om sandvolleyballhall ved Randaberg Arena realiseres. Randaberg kommune er nå eier av regulert areal til sandvolleyballhall. Kommunestyret ber rådmannen om en sak innen juni 2019 der formannskapet sitt vedtak 28/05 følges opp.
  19. Kommunestyre ber rådmannen se på mulighetene for å lage et enkelt og sikkert stupebrett som erstatter eksisterende gammelt stupebrett på Vistestranden.
  20. Det øremerkes 2.000 kroner per elev innenfor skole i hele økonomiplanperioden og utover økonomiplanperioden, som skal benyttes til leirskole eller lignende for 8. trinnet. Midlene prisjusteres hvert år.
  21. Det viser av KOSTRA at byggesaksgebyrene i Randaberg kommune er nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet i sammenlignbar gruppe. Kommunestyret ber rådmannen synliggjøre hvorfor selvkostprisen i Randaberg kommune er så mye høyere enn gjennomsnittet i gruppe 8.
  22. I lys av Tolga-saken er det kommet frem registrering av psykisk utviklingshemmede og personer som er satt under vergemål uten at de er utviklingshemmede. Kommunestyret ber rådmannen redegjøre for hvordan det ligger an i Randaberg.
  23. Merking/skilting av sykkel- og gangveier: Randaberg kommune ønsker å være en foregangskommune for bruk av sykkel og tilrettelagte turstier. Disse bør merkes slik at de er lett gjenkjennelige. Randaberg kommune utvikler/anskaffer en digital app.

  Møteprotokollen fra kommunestyret sitt møte kan du lese her (PDF).

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?