Du er her: Hjem / Aktuelt / Budsjett i formannskapet

Budsjettdrøfting i formannskapet

Hva ble bestemt torsdag da formannskapet drøftet budsjett og økonomiplan?

Innhold

  I formannskapet ble det fremmet 3 ulike budsjettforslag.

  Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre, som fikk flertall, og forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre, som fikk partiene sine egne stemmer og falt.

  Under her kan du lese kortversjonen av de ulike partiene sine forslag til nytt budsjett og økonomiplan.

  Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre:

  1. Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 godkjennes.
  2. Utskrivning av skatt på inntekt og formue skal bruke de maksimale satsene som Stortinget vedtar.
  3. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (skjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (skjema 2A).
  4. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
  5. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
  6. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 74,402 mill. kr.
  7. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 25 mill. kr.
  8. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres jf. omtale i budsjettet og gebyrvedlegg.
  9. Det skrives ut eiendomsskatt for 2019 på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 7 promille (næring).
  10. Harestad skole byggetrinn 2 utsettes. 
  11. Ber om en gjennomgang av vedlikeholdsbehovene på den gamle delen av Harestad skole.
  12. Hvordan bør Randaberg kommune sin organisasjon se ut i 2030? Kommunestyret ber rådmannen ta et overordna blikk på organisasjonen i et framtidsperspektiv.
  13. Driftsstyret på Harestad skole legges ned fra og med skoleåret 2019/2020. Det opprettes et samarbeids-utvalg, likt de øvrige skolene i Randaberg.
  14. Det er lagt inn midler til drift av nye dagsenterplasser i økonomiplanen. I rådmannens budsjettforslag er disse midlene knyttet til en utvidelse av tilbudet ved Steindal gård. Kommunestyret ser behovet for nye dagsenterplasser, men avventer ny sak til formannskapet før beslutningen tas endelig om hvor dagsenterplassene skal være.
  15. Eldrerådet har pekt på behov for en møteplass for seniorer på søndager i Randaberg, som tilbyr enkel middagsservering (Vardheim). Kan et slikt tilbud gis i samarbeid med næringslivet og/eller frivillige, lag, foreninger, gjerne slik at det inkluderer arbeidstrening for unge?
  16. Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF gir økt barnetrygd. Kommunestyret ber om en sak i løpet av våren 2019 om økonomiske konsekvenser for kommunen, dersom familier med barn ikke får fratrekk for barnetrygd ved beregning av sosialstønad.
  17. Randaberg kommune vil bidra til at det bygges ny fotballstadion ved Randaberg Arena.
  18. Randaberg kommune vil bidra til at sandvolleyballhall bygges ved Randaberg Arena.
  19. Ønsker å lage et enkelt og sikkert stupebrett, som erstatter eksisterende gammelt stupebrett på Vistestranden.

  Her er kortversjonen av tekstforslaget til Fremskrittspartiet:

  1. Som fellesforslaget.
  2. Som fellesforslaget.
  3. Som fellesforslaget.
  4. Som fellesforslaget.
  5. Som fellesforslaget.
  6. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (skjema 2A) med 72,752 mill. kr. 
  7. Som fellesforslaget.
  8. Som fellesforslaget.
  9. Som fellesforslaget.
  10. Elever med stort læringspotensiale får lite tilpasset undervisning. Generelt sett foregår det en betydelig sløsing med de evnerike barns tid og evner i skolen. Ber om sak som viser hvordan Randabergskolene løser dette.
  11. Det viser av KOSTRA at byggesaksgebyrene i Randaberg kommune er nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet i sammenlignbar gruppe. Kommunestyret ber rådmannen synliggjør hvorfor selvkostprisen er så mye høyere enn gjennomsnittet i gruppe 8.
  12. Kommunestyret ber rådmannen legge inn søknad om deltakelse i utvidet prøveordning om statlig finansiering av eldreomsorgen.
  13. Etter Tolga-saken er det kommet frem at psykisk utviklingshemmede og andre personer er satt under vergemål uten at de er utviklingshemmede. Hvordan ligger dette an i Randaberg?
  14. Randaberg har behov for et bedre busstilbud. Kommunestyret ber ordføreren kontakte regionale myndigheter for å jobbe for økt bussrute-tilbud, samt muligheten for tomt til bruk som innfartsparkering.
  15. Eiendomsskatten er en usosial skatt. Ber om en sak på fritak for eiendomsskatt for vanskeligstilte, for de som lever under norsk fattigdomsgrense.
  16. I dag bruker ansatte i eldreomsorgen ofte mye tid på oppgaver som matlaging, klesvask, søppeltømming o.l., tid som heller kunne vært brukt til pleie og omsorg. Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for å opprette serviceteam, som tar seg av denne typen oppgaver og som kan avlaste de ansatte.
  17. En del kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk for eldre. Hjemmebesøket innebærer at ansatte fra kommunene kommer på besøk hos de eldre i kommunene for å kartlegge hvordan den enkelte har det. Dette er et viktig tiltak som både gjør at kommunene kan forstå behovet til sine eldre bedre, de eldre kan få hjelp til eventuelle utfordringer de måtte ha og kommunen kan planlegge de fremtidige tjenestene sine bedre.
  18. FrP ønsker å invitere næringslivet til å støtte opp om skolen ved å åpne for sponsing og reklamefinansiert skolemateriell. Vi ber om en sak som ser på muligheten for at næringslivet kan være med på å støtte skolene med materiell og ressurser.
  19. Kommunestyret ber om en sak for å se på muligheter for støtteordninger til sameier og borettslag for å oppgradere/etablere infrastruktur i borettslag og sameier for å legge til rette for etablering av ladestasjoner.
  20. FrP mener det er unødvendig at elever i Norge lærer seg to skriftspråk, og mener dette gjør det vanskeligere for elever å lære seg norsk. Denne tiden kunne en bruke på annen undervisning. Foreslår at Randabergskolen (som et prøveprosjekt) søker om å bli fritatt fra tvungen sidemålsundervisning.
  21. På bakgrunn av ulike ressurser i hjemmet, foreslår FrP å innføre forsøksordning på leksefri skole på ungdomstrinnet.
  22. Ber om sak om sykkelskilting for kjente landemerker, f.eks. Vistehola og Tungenes fyr.
  23. Ber om sak som ser på overføringene til private barnehager, etter at bemanningsnormen, samt maksgrensen, ble innført. Private får i dag overføringer på 80 %. De resterende 20 % må de selv finne, men uten å få fullt ut makspris eller kostpenger.

  Her er kortversjonen av tekstforslaget til Høyre:

  1. Som fellesforslaget.
  2. Som fellesforslaget.
  3. Som fellesforslaget.
  4. Som fellesforslaget.
  5. Som fellesforslaget.
  6. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (skjema 2A) med 180,110 mill. kr. 
  7. Som fellesforslaget.
  8. Som fellesforslaget.
  9. Som fellesforslaget.
  10. Ber om sak om økte pensjonskostnader. 
  11. Investering av 2 nye boliger for vanskeligstilte kuttes med 1 leilighet per år, inntil ubenyttede leiligheter er full benyttet.
  12. Turvei Goa–Vistnesveien søkes dekket via bompenger, som en forlengelse av ny rundkjøring Goaveien/Kyrkjeveien. Dette kan frigjøre 3,0 mill. kr i investeringsmidler for 2019.
  13. Prosjektering av Maritimt Vitensenter flyttes frem til siste halvdel av 2019.
  14. Ombygging av DPS til PU-boliger er et godt formål. Rådmannen legger frem et detaljert budsjettforslag, med innhentet tilbud om fastpris innenfor de oppgitte rammer, før oppstart. 
  15. Ønsker å opprettholde byggetrinn 2 ved Harestad skole med byggestart i 2019.
  16. Ønsker videre satsning på digitalisering. KS har etablert et godt system for kommunal digitalisering. Randaberg kommune skal så langt det lar seg gjøre benytte seg av disse systemene, for å sikre en lik standard med andre kommuner.
  17. Utvendig belysning av kirkene fordeles over 2 år.
  18. Det foreslås en nedtrapping av eiendomsskatten fra 2019, redusert fra 3 til 0 promiller fra 2019 til 2022.
  19. Høyre tror at 2019 blir et vanskelig år for skatteinntekter, men fra 2020 ser det lysere ut i arbeidsmarkedet. Ønsker derfor endringer i reduserte og økte skatteinntekter i perioden.
  20. Ber om sak om bemanningsnorm for Randabergskolen, i tillegg til at kontrollutvalget foretar revisjonskontroll.
  21. Randaberg er blant de kommuner som har de høyeste byggesaksgebyrene. Ber om sak innen 2. kvartal 2019, som tar i seg 50 % reduksjon i byggesaksgebyrene innen utgangen av 2020.
  22. Systematisk forbedring og effektivisering av organisasjonen.  Det krever mye av de ansatte, når nye og flere oppgaver må løses med mindre eller de samme ressursene. Det er jevnlig behov for å se over arbeidsmåtene og å undersøke om vi jobber på de rette oppgavene. Kommunestyret ber rådmannen sette forbedringsarbeidet i kommunen inn i et kontinuerlig system, basert på gode erfaringer fra andre kommuner. Fortsettelse av kommunestyrets vedtak i 2017 for inntektsåret 2018, og det skal være særlig fokus på:
   a) de områdene der kommunen skiller seg ut i forhold til tall i KOSTRA, sammenlignet med egen kommunegruppe.
   b) oppgaver som kan ha et stort effektiviseringspotensial ved bruk av digitalisering, fjerning av arbeidsoppgaver eller endring av arbeidsmetodikk.
   c) effektivisere og justere leder- og mellomledernivået.
   d) om stillingsressurser kan flyttes til andre og mer prioriterte oppgaver/områder.
   e) fortsette det gode arbeidet med å få ned sykefraværet.
   f) redusere bruk av vikarer ved sykdom i stillinger som i stor grad er direkte i kontakt med brukere.
   g) god tjenesteplanlegging.
   h) et nært samarbeid med de tillitsvalgte ved endringer av oppgaver og flytting av stillingsressurser.
  23. Bemanning mottakskontor reduseres med 50 %.
  24. Velferdsteknologi: Stillingshjemler reduseres fra foreslått budsjett med 0,5 stilling til 2,0.
  25. Ønsker sommer-svømmeskole for barn og unge.
  26. Det etableres fast avtale med elitesvømmerne om bruk av Randaberg svømmehall utenfor vanlige åpningstider.
  27. Bemanning dagsenter, hjemmehjelp og demens er et viktig og prioritert område for Høyre. Ber om sak om effektivisering og organisatorisk prioriteringer innen utgangen av 2. kvartal 2019.
  28. Det stilles spørsmål til krav om økt bemanning for nytt sykehjem allerede i 2019, da sykehjemmet ikke er ferdigstilt før 4. kvartal 2019. 
  29. Budsjett for jubileumsuke reduseres i 2022. 
  30. Randaberg har etablert en god tradisjon med feiring av 17. mai i Randaberg Arena, noe Høyre ønsker blir opprettholdt.
  31. Foreslås redusert lønnsavsetning for de kommende år.
  32. Foreslår å reduseres leieutgift for Ryggstranden privatbåthavn med 450 000 kr, som er halvdelen av i dag.
  33. Det bygges nytt stupetårn ved Vistestranden, på samme plass som nåværende stupetårn.
  34. Øker støtten til frivillige lag og organisasjoner med 250 000 kr.
  35. Øker støtten til kulturtilbud med 250 000 kr.
  36. Ønsker at vi skal være en foregangskommune for bruk av sykkel og tilrettelagte turstier. Disse bør merkes slik at de er lett gjenkjennelige. Randaberg kommune utvikler/anskaffer en digital app.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?