Du er her: Hjem / Aktuelt / Lokal enighet om Bymiljøpakken

Lokal enighet om Bymiljøpakken

De fem ordførerne i fylket og kommunene på Nord-Jæren er enige om en skisse til løsning for Bymiljøpakken. Skissen skal legges fram i forhandlinger med staten om ny byvekstavtale.

Innhold

  Skissen består av 9 punkter:

  1. Rushtidsavgiften fjernes:
   a) Dette som følge av betydelig økte statlige bevilgninger som gir et forsvarlig økonomisk fundament for Bymiljøpakken som helhet.
   b) Det må vurderes andre tiltak i regionen som sikrer nullvekstmålet for personbiltrafikken. De lokale parter ber administrasjonen utrede konsekvenser og foreslå tiltak for å sikre nullvekstmålet.
  2. Elbilene betaler 50 prosent sats så snart den nye fremforhandlede pakken trer i kraft. Dette er er et tiltak som bidrar til nullvekstmålet, og som vil veie opp for at rushtidsavgiften fjernes.
  3. Det gjennomføres en prisreduksjon på kollektiv tilsvarende det storbyregionens andel av 300 millioner vil utgjøre for å styrke attraktiviteten til kollektivtrafikken.
  4. Dersom det er økonomisk handlingsrom i pakken innføres utvidelse av timesregelen til tre timer på ettermiddagstid (17.00-20.00).
  5. De lokale partene er positivt innstilt til at de to riksveiprosjektene E39 Smiene-Harestad og E39 Hove-Ålgård som har ligget i Bymiljøpakken tas ut slik staten har foreslått og blir overtatt av Nye veier. Det bes om en vurdering av konsekvenser for bompengebelastningen.
  6. Videre arbeid med en ny gjennomgående kollektivtrasé fra Jåttåvågen til Sykehuset/UiS kan forseres. Dette fordi regjeringens vedtak om fleksibiliteten for finansiering av kollektivutbygging til også nå å gjelde fylkeskommunale veier betyr at finansieringen er løst.
  7. Det legges fram en vurdering om flere kollektivprosjekter kan bygges raskere, og om det er muligheter for økt ruteproduksjon innen kollektiv i storbyområdet som følge av de store økte statlige bidragene.
  8. De lokale partene vil endre innkrevingsretninger og /eller bomplasseringer for Hundvåg, Tananger og Lura. Det bes om at disse utredes i forbindelse med evaluering etter ett års drift slik flere av kommunene har bedt om gjennom vedtak. Det legges frem forslag til hvordan ordningen for innbyggerne i disse områdene kan bli bedre og mindre belastende samtidig som de økonomiske konsekvensene for Bymiljøpakken avklares.
  9. Det foretas beregninger av totale inntekter, der dagens virkelige passeringstall benyttes, dvs. 210.000 per døgn, elbil-andel settes til 20 prosent, tungbilandel settes til 5 prosent, mens øvrige variabler (timesregel, svinn etc.) settes slik de har vært de siste 10 månedene. Det skal utarbeides sensitivitetsanalyser på de viktigste variablene nevnt ovenfor. På inntektssiden innarbeides resultat av de føringene som Regjeringen har gitt. Det skal foretas en gjennomgang av kostnadene slik at økonomiske rammer overholdes i henhold til Stortingets vedtak og fastsatte styringsmål.

  - Viktig at rushtidsavgiften fjernes
  - Det gledelige nå er vi er samlet om å gå i nye forhandlinger med staten for å sikre en ny byvekstavtale, sier ordfører Kristine Enger. 

  - Det som har vært viktig fra Randaberg sin side er at rushtidsavgiften blir fjernet, noe det også er gjort vedtak om i kommunestyret. Enigheten nå handler om at både rushtidsavgiften fjernes og i tillegg at el-bilene betaler halv sats. Dette betyr likevel at vi trolig vil kunne nå nullvekstmålet, sier Kristine Enger. 

  - I tillegg vil vi kunne få prisreduksjon i kollektivtrafikken, som vil gjøre det mer gunstig å velge kollektive løsninger. 

  Utvidet timesregel
  En annen ting som har vært spesielt viktig for Randaberg er at timesregelen utvides med 3 timer på ettermiddagen, fra kl. 17 til 20. Alle kommunene ønsker å få til dette, forutsatt at det er økonomisk handlingsrom i Bymiljøpakken.

  - Å få utvidet timesregelen er viktig. Jeg tenker da især på alle barnefamiliene og de som deltar i fritidsaktiviteter. I dag reiser vi på kryss og tvers i regionen vår. Ved å utvide timesregelen på ettermiddagen så vil vi kunne skjerme mer av fritidsaktiviteten. Dette er kjempeviktig å få til, sier Kristine Enger.

  Riksvegprosjektene er en stor sak for Randaberg
  - E39-prosjektene kan nå gå over til Nye Veier AS (heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet). I Randaberg gjelder dette strekningen Smiene-Harestad (bildet under). Vi har sagt at vi er positivt innstilt til dette, men må vite mer om hva det betyr og hvilke konsekvenser det eventuelt får for bompengebelastningen. Vi trenger mere kunnskap, sier ordføreren.

  - Det er ikke aktuelt å overføre disse prosjektene og samtidig få en økt bompengebelastning for folk. Den store fordelen ved å få disse prosjektene ut av Bymiljøpakken, er at det er stor risiko knyttet til de. Staten må selv ta risikoen og kostnadene her. 

  Hva skjer framover?
  Det er satt av 2 møter i oktober mellom de lokale parter og staten.

  - Målet er å få laget utkast til ny avtale med staten, som deretter kan behandles av de nye kommunestyrene. Dette er ganske komplekse og vanskelige saker å jobbe med. Det er derfor viktig å komme så langt som mulig før vi leverer dette videre til de nye kommunestyrene, sier Kristine Enger.

  - Går alt etter planen blir det ikke rushtidsavgift fra januar 2020. 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?