Du er her: Hjem / Aktuelt / Kommunalt næringsfond (covid-19) i Randaberg kommune

Kommunalt næringsfond (covid-19) i Randaberg kommune

Med bakgrunn i regjeringens krisepakke, fase tre, er Randaberg kommune tildelt 1 438 150 kroner, som en styrking av kommunalt næringsfond.

Tildelingen skal gjøre det mulig for kommunen å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping, basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Det kan gis støtte til ulike bedriftsrettede tiltak, samt unntaksvis prosjekt og satsinger som kommunen velger å gjennomføre i egen regi.

Tildeling skjer med bakgrunn i
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet og retningslinjer for kommunalt næringsfond i Randaberg kommune.

Hvem kan søke om støtte?
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Vurdering av søknader
I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

Hvor raskt tiltaket kan settes i gang
Retningslinjene for næringsfondet gir et stort handlingsrom for hvem som kan søke å få tildelt midler. Kommunen ønsker likevel å fremheve tre kategorier som vil bli vektlagt:

  • Samarbeidsprosjekt/prosjekt med positiv effekt for flere bedrifter.
  • Kompetansetiltak – inkludert tiltak som legger til rette for flere lærlinger/bedriftssamarbeid for fullverdig kompetanseplaner for lærlinger.
  • Tiltak innenfor reiselivet, begrunnet med at denne bransjen er særlig rammet av koronatiltakene.

Tilskudd fra denne støtteordningen er å se på som offentlig støtte, og vil gis etter regelverket for dette. Søker må derfor oppgi nødvendig informasjon for å kvalifisere innenfor dette regelverket. All nødvendig informasjon knyttet til dette kan svares ut i søknadsskjema eller som vedlegg til søknaden.

Tilskudd
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Utbetaling av støtte
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet kan komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket.

Søknader
Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen.

Behandling
Søknadsportalen er åpen fra og med 8. september med frist til 30. september.

Eventuelle restmidler, som ikke blir fordelt i ordinær søknadsrunde med frist 22. oktober 2020, vil en kunne søke på fortløpende etter dette.

Har du spørsmål,
kontakt rådmann Magne Fjell, e-post: magne.fjell@randaberg.kommune.no, tlf. 915 56 545.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?