Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims og kommunalsjef Økonomi, Lars Helge Lassa Vedøy.

Handlings- og økonomiplan 2023-2026: Vi legger om kursen

Av: Kommunikasjon
Publisert: 07.11.2022
I forslag til budsjett legger kommunedirektøren om kursen for å møte fremtidens utfordringer.

 — Vi har høye strømpriser, historisk prisvekst og en urolig verden. Samtidig må Randaberg legge til rette for en bærekraftig kommuneøkonomi for årene fremover, sier kommunedirektør Anne Berit Berge Ims.

I kommunedirektørens forslag er driftsbudsjettet på 1,1 milliard redusert med 3 prosent for perioden 2023–2026.

— Dette for å møte behovet for nye tiltak spesielt innen helse og velferd med dobbelt så mange eldre over 80 år fram til 2040. Det er også vist til et alternativt budsjett uten eiendomsskatt med redusert drift på 4 prosent, sier Anne Berit Berge Ims.

Handlings- og økonomiplan 2023-2026 kan du lese her

Behov for flere sykehjemsplasser

Randaberg står overfor store og komplekse utfordringer, med et voksende behov for kommunale tjenester, i takt med at befolkningen blir eldre. Forventingene til hva kommunen skal levere øker, samtidig som de økonomiske rammene blir strammere. De blir særlig stramme i 2023 og årene fremover på grunn av behov for flere sykehjemsplasser. Fram til 2040 vil vi ha behov for dobbelt så mange sykehjemsplasser som vi har i dag. Her kan du lese saksframlegget om behovet for flere sykehjemsplasser.

  • Vi må tilpasse driftsnivået til de økonomiske rammene våre
  • Vi må tilpasse driftsnivået til demografien - øke på helse og redusere på oppvekst
  • Vi må legge til rette for god kompetanse gjennom effektivisering og omstilling

Satser på vedlikehold og gjenbruk

Randaberg har over tid investert for fremtiden i skole og helsebygg. Kommunedirektøren legger frem et forslag til budsjett som ivaretar bygningsmassen ved å sette av 50 prosent av investeringsbudsjettet til:

  • Utbedring og gjenbruk
  • Teknologi og digitalisering

De resterende investeringsmidlene går stort sett til etalering av nye sykehjemsplasser og bofellesskap. I 2023 setter vi av midler til å begynne planleggingen av nye sykehjemsplasser. Dette er foreløpig kun et signal om å planlegge for fremtiden – og en begynnelse på en større investering.

Netto driftsresultat er 3,2 prosent 

Vi budsjetterer med et netto driftsresultat på 3,2 prosent - det vil si driftsresultat på 35,3 millioner.

Kommunedirektørens forslag innebærer at netto driftsresultat for 2023 er på 3,2 prosent og renteeksponert gjeld på 94,9 i prosent av driftsinntektene. Dette er over måltallene våre. Hovedbegrunnelsen for dette viser vi i den kommunaløkonomiske bærekraftsmodellen som Randaberg kommune har tatt i bruk. Den viser at vi må ned på gjeldsgrad og bygge opp disposisjonsfondet for å møte fremtidens behov og utfordringer. Dette er også i forhold til nye måltall vedtatt av kommunestyret i nytt økonomireglement.

Når kommunedirektøren i en svært krevende tid foreslår et netto driftsresultat på 3,2 prosent, må dette ses i sammenheng med at vi framover i planperioden skal gjennomføre en forsvarlig omstilling, effektivisering og tilpasning av driften. Dette for at vi skal nå måltallet på minst 2 prosent i den resterende planperioden. 

Krevende innsparingsplan

Organisasjonen har siden mai 2022 jobbet for å få ned kostnadene. Med dette som grunnlag legger vi frem en krevende innsparingsplan som gir oss det handlingsrommet vi trenger for å oppnå kommunaløkonomisk bærekraft på sikt.

— Randaberg kommunene er en attraktiv kommune for innbyggere og næringsliv. Det viser flere rapporter den siste tiden. Nå legger vi om kursen for å møte de store omstillingene som ligger foran oss, slik at vi kan beholde den gode kvaliteten fremover. Sammen med flinke medarbeidere er vi klare til å møte de store omstillingene som forventes av oss i den grønne landsbyen, sier kommunedirektør Anne Berit Berge Ims.

Endelig budsjettvedtak skjer i kommunestyret 15. desember.

Kommunedirektørens og kommunalsjefens presentasjon i Varen Randaberg kulturscene kan du lese her (PDF) 

Her kan du se et opptak av presentasjonen som gikk direkte på web-tv: 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?