Illustrasjon. Logoer til fellespartiene i Randaberg kommune.

Flertallet enige om budsjettet i Randaberg

Av: Kommunikasjon
Publisert: 30.11.2022
Flertallspartiene i Randaberg, H, Sp, Krf, Frp, MDG, SV og Ap, er etter flere forhandlingsrunder enige om handlings- og økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023.

— I likhet med kommunedirektørens innstilling, legger vi opp til økt overskudd og redusert lånegjeld. Eiendomsskatten er redusert marginalt, og vi viderefører siste års satsinger på nærmiljøanlegg og fokus på folkehelse, skriver flertallspartiene i en felles pressemelding onsdag kveld.

I Randaberg står Venstre som eneste parti utenfor dette samarbeidet.

I fellesbudsjettet, som ble presentert i formannskapet torsdag 1. desember, gav flertallspartiene frivillige lag og organisasjoner gratis bruk av kommunens lokaler, avsette penger til møteplasser og tilbud til ungdommene, utvikle Frivillighetens hus, bygge ny fullskala kunstgressbane på Myrå 2, samt planlegge og finansiere ny skate- og aktivitetspark ved sentralidrettsanlegget.

Klikk her for å lese formannskapet sitt budsjettvedtak 01.12.2022 

— Disse satsningene, samt det allerede mangfoldige arbeidet innenfor idrett, kultur og frivillige lag og organisasjoner, vil bidra til bedre bomiljø, bedre folkehelse, redusert utenforskap og ensomhet.

Her er noen av sakene flertallspartiene i Randaberg ønsker å styrke:

Familieenheten styrkes
Vi styrker Familieenheten, slik at den kan fokusere ytterlig på tidlig innsats til barn og unge. Familieenheten skal gi hjelp til familier på alle stadier i barns oppvekst og bidra til at det gis rett hjelp tidligst mulig.

Felles storkjøkken
Kommunen leverer i dag mat til barnehager, skole, sykehjem, hjemmetjeneste, bofellesskap og kommunehuset. Vi vil derfor ha en sak på samlokalisering av disse tjenestene til et storkjøkken. Da vil man kunne slå sammen ressursene til en mer effektiv drift og alle vil få levert god og hjemmelaget mat hver dag. 

Ressursene ligger inne i organisasjonen allerede. Dette vil gi oss en mulig besparelse i personalkostnader, varekostnader, matsvinn og en økning på kvalitet. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak innen første halvår på løsning og kostnad ved å implementere et felles storkjøkken og mulighet for å delta i «Too Good to Go» for å hindre matsvinn.

Reiseliv er viktig
Reiseliv er blitt et viktig satsningsområde, og Randaberg kommune bør være primus motor for å fremme det lokale næringslivet i Randaberg. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak vedrørende arbeid med reiseliv, og hvordan kommunen sammen med næringslivet og regionen kan jobbe mer systematisk for å fremme reiseliv og verdiskapning.

Spesialiserte sykehjemsplasser
Vi ønsker spesialiserte sykehjemsplasser og omsorgsboliger for døve, hørselshemmede og døvblinde i vår region. Tilbudet skal være for de som har behov for sykehjemsplass eller omsorgsbolig, og som samtidig ønsker å bo i et miljø der de lettere kan kommunisere med andre beboere og de som jobber der. Vi ber derfor kommunedirektøren se på mulighetene for at Randaberg kommune, i samarbeid med andre kommuner, kan etablere et slikt spesialisert helse- og omsorgstilbud i regionen, og komme tilbake til kommunestyret med en sak om dette.

Trygg i sjøen
Norge ligger på bunnen av en dyster statistikk om drukning. I Norge drukner folk dobbelt så ofte som i Sverige og fem ganger så ofte som i England. I Randaberg har vi kystlinje på tre kanter i tillegg til Hålandsvatnet. Derfor ber vi om en sak med forslag til å gjennomføre aktiviteter for vanntrygghet og svømmetrening i sjø for innbyggere i Randaberg. Aktivitetene skal være spesielt rettet mot innvandrere, og barn og unge.

Grusbanen ved Randaberghallen
Grusbanen ved Randaberghallen ligger brakk, og vi ønsker at banen skal bli benyttet til glede for innbyggere. Vi ber av den grunn at det legges frem en sak som belyser eventuelle muligheter.

Økte kostnader i regionalt samarbeid
Vi ber kommunedirektøren sammen med de andre eierkommunene ta en grundig gjennomgang av spesielt IVAR's økte kostnader, og Rogaland Brann og Rednings betydelig økte leiekostnader til nye brannstasjoner.

Differensiert renovasjonsgebyr
Vi vil be om en sak med mål om innføring av ny modell for differensiert renovasjonsgebyr, i løpet av første halvår 2023, for eksempel gjennom en grunnpakke, og en variabel del ut i fra antall tømminger og mengde avfall.

Hundelufteområde
Vi ber om en sak om mulig plassering av et hundelufteområde.

Tilbud til unge
Kommunestyret har i tidligere satt fokus på tilbud for ungdom i landsbyen. Vi setter av 200 000 kr i 2023 til ungdomstilbud. I denne sammenheng ber vi kommunedirektøren legge frem en sak som belyser ungdomstilbud sett i sammenheng med U59 for en samkjøring. Saken fremlegges for Ungdomsrådet, Hovedutvalg for nærmiljø og kultur HNK og Kommunestyret.

Boligsosial handlingsplan
Kommunen er forsinket i forhold til vår planstrategi med å revidere boligsosial handlingsplan. Vi trenger en oppdatert boligsosial handlingsplan som viser hvilke behov kommunen har for ulike type boliger i framtiden.

Vi har god erfaring med leie-eie-modellen på Vestre Goa. Er dette en type boliger som vi trenger flere av? Vi skal utvikle en stor sentrumstomt på Harestad og trenger denne planen som et grunnlag i arbeidet. Vi vil derfor prioriterer å revidere boligsosial handlingsplan for Randaberg i 2023.

Kommunale båthavner
Ryggstranden båtforenings inngåtte leieavtale skal ikke indeksreguleres før de øvrige kommunale båthavner har blitt regulert og leieavtaler er signert med kommunen.

Leirskoletilbudet skal sikres
Vi vil avsette ekstra midler i tillegg til skolens egne midler for å sikre å opprettholde leirskoletilbudet i Randaberg.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?